Boliger i Tromsø med snø på taket

Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for ankomst av 40 000 flyktninger fra Ukraina i 2023. De midlertidige reglene omfatter en rekke områder i samfunnet som gjør det mulig å ta imot flyktningene på en god måte. En viktig oppgave er å sikre disse menneskene et sted å bo.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Det er allerede innført midlertidige bestemmelser i plan- og bygningsloven §§ 20-9 og 20-10. Der åpnes det blant annet for å kunne gjennomføre midlertidige tiltak i strid med lokale arealplaner. Slike tiltak skal i utgangspunktet kun ha varighet inntil to år. Et eksempel på tiltak kan være tidsbegrenset bruksendring av fritidsbolig til bolig i område regulert til fritids- og turistformål.

Andre eksempler kan være midlertidig plassering av modulhus, mikrohus eller barnehage- og skolepaviljong på område regulert til næring, eller i område regulert til friareal og med forbud mot midlertidige tiltak.

Midlertidig endringer i husleieloven

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår nå også en midlertidig endring i husleieloven som åpner for å inngå tidsbestemte kontrakter av kortere varighet for «fritidsboliger som midlertidig tas i bruk til bolig». Det foreslås mer konkret at det skal være mulig å leie ut fritidsbolig som bolig på ett-års-kontrakter.

Tiltaket er ment å bidra til et større tilbud av utleieboliger og å lette kommunenes arbeid med å bosette flyktninger. Forslaget begrenser seg ikke til ukrainske leietakere, men vil også gjelde andre vanskeligstilte og for utleie til kommunen.

Departementer foreslår ikke å unnta vanlige utleieboliger fra hovedregelen om minimum tre års varighet på tidsbestemte kontrakter.

Ønsker innspill

Av høringsnotatet kan vi lese at: «Departementet vurderer at hensynet til forutsigbare og langsiktige leieforhold for flyktningene må veies mot tilgangen til boliger, og at det vil være bedre å ha tilgang på en fritidsbolig av god kvalitet i ett år, enn å måtte bo lenge i mottak eller andre mindre gode botilbud.»

Departementet ønsker innspill på om avgrensningen av virkeområdet for unntaket er hensiktsmessig. Høringsfristen er satt til 21. februar 2023.

BoligMentorens kommentar

Flere hytter og hus står tomme store deler av året og det er etter vårt syn fornuftig å etterstrebe en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av disse i den ekstraordinære situasjonen som pågår. De nevnte forslagene vil sannsynligvis føre til et økt tilbud av utleieboliger som vil hjelpe kommunene i deres arbeid med bosetting.

Forslaget vil samtidig stille økt krav til kommunenes vurdering av boligens egnethet; når det gjelder bruk, utforming og reisevei til fasiliteter som butikk, skole, arbeidsplass etc.

Vi mener det også vil vært hensiktsmessig å se på muligheter for å stimulere til økt utleie av vanlige boliger som står tomme eller i realiteten benyttes som fritidsboliger.

Kanskje du også liker disse
Angreretten. (Foto: iStock.com).
Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Hytte i skogen om vinteren.
Skatt utleie (Foto: iStock.com).