fradrag overstiger inntekter
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener det er viktig at tvister som oppstår i leieforhold behandles raskt, rimelig og kompetent.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

– Å leie bolig skal være et trygt og godt alternativ til å eie.

Det sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i forbindelse med at hans departement fra 1. september ønsker å utvide Husleietvistutvalgets (HTU) virkeområde til hele landet, og gjøre saksbehandlingen enda mer effektiv. Hittil mener han at HTU har vært for lite kjent blant folk flest.

– Forslagene vi sendte på høring fastsetter utvidelsen av HTU, og legger til rette for en enda mer effektiv og digital saksbehandling, blant annet når det gjelder kommunikasjon og signering. Dette er særlig viktig når HTU blir landsdekkende, sier Astrup, i en pressemelding.

Taushetsbelagte opplysninger

Husleietvistutvalget blir landsdekkende fra 1. september. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Et annet forslag i høringsdokumentet er at departementet foreslår endringer i husleieloven § 12-5, ved å innta en hjemmel som gir HTU rett til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret i de tilfeller hvor det er nødvendig for utførelsen av oppgaver etter husleieloven og HTU-forskriften.

Per i dag er utvalgets geografiske arbeidsområde begrenset til Oslo, Trøndelag og i enkelte kommuner i Viken og Vestland. Alle andre steder må husleiesaker behandles i Forliksrådet.

Departementet foreslår også at oppsigelsessaker skal behandles av HTU fremover. Høringsfristen for forslagene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet var satt til 7. juni.

Rask og billig behandling

HTU er det et lavterskeltilbud hvor leietakere og utleiere får løst sine tvister objektivt, raskt og billig.

Behandling koster 0,2 rettsgebyr (240 kroner) hvis leietakeren fremsetter klagen, og ett rettsgebyr (1199 kroner) hvis utleier gjør det. Ettersom HTU selv kan informere og veilede om rettigheter og plikter i et leieforhold, trenger du normalt ikke å bruke advokat.

Dersom du klager inn en sak til Forliksrådet, så koster det deg ett rettsgebyr (1199 kroner), og det er du som klager som må betale dette. Du kan imidlertid kreve å få dette beløpet dekket av motparten, dersom du vinner saken.

I tillegg kommer eventuelle kostnader til rettshjelp. For i motsetning til i HTU, kan mange med fordel ha bistand fra advokat i forliksrådet

Som et domstollignende forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, behandlet HTU ca. 1800 saker i 2020. Tvistene dreier seg bl.a. om skyldig leie, erstatning, leiefastsetting og gyldigheten av oppsigelse av leieforhold. Sakene blir løst gjennom veiledning, mekling eller avgjørelse. De fleste sakene blir endelig avsluttet i Husleietvistutvalget og får dermed rettskraft.

BoligMentoren støtter forslaget – delvis

BoligMentoren uttaler i sin høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de i all hovedsak støtter departementets forslag.

– Det er svært positivt at hele landet blir omfattet av HTU. Vi er overbevist om at dette vil bidra til økt rettssikkerhet for begge parter i leieforhold, bedre leiemarked og boforhold, sier daglig leder i BoligMentoren, Vidar Heimset, i høringsuttalelsen.

– Vi mener også at for at rettsikkerheten til partene skal øke tilstrekkelig, og for at HTU skal ha den nødvendige tillit og troverdighet som tvisteløsningsorgan, oppfatter vi det som essensielt at HTU får tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret, sier Heimset.

Uenig i rettsgebyr

BoligMentoren er ikke enig i skjevheten i saksbehandlingsgebyret, og mener den er dårlig begrunnet.

– De fleste utleiere er vanlige forbrukere og ikke næringsdrivende. Mange leier ut deler av sin egen bolig, for nettopp å kunne finansiere kjøpet av boligen. Dette har blitt en vanligere finansieringsmodell i takt med økende boligpriser. For mange er det også nødvendig for å sikre tilgang til boligmarkedet, sier Heimset.

BoligMentoren mener gebyret for leietaker er for lavt, og foreslår i høringsuttalelsen at saksbehandlingsgebyret i Forskrift om Husleietvistutvalget § 18 andre ledd settes til 0,6 x rettsgebyret for private parter, uavhengig om de er leietaker eller utleier.

– Blir denne justeringen foretatt, er det akseptabelt av saksbehandlingsgebyret forblir ett rettsgebyr for aksjeselskap og andre næringsdrivende foretak som har utleie som formål, sier Heimset videre.

Dekker ikke behovet

HTU søker en rask og rimelig avgjørelse i husleiekonflikter, og kan både mekle og treffe avgjørelse i saken. (Ill. foto: iStockphoto.com).

BoligMentoren presiserer i sin høringsuttalelse at de ikke umiddelbart er enige med departementet i at bistanden som gis av HTU i dag dekker publikums behov for fri rettshjelp i oppsigelsessaker. Årsaken er at rådgiverne i HTU ikke kan gå dypt inn i den enkelte sak av hensyn til den videre behandlingen.

– Vår erfaring er at både leietakere og utleiere i rådgivning knyttet til husleietvister vil ha behov for råd og bistand knyttet til strategi, prosesstaktikk og ikke minst sannsynlig utfall i tvisten. Slik rådgivning vil være problematisk for en rådgivningsinstans med knytninger til tvisteløsningsinstansen, sier Heimset, og fortsetter;

– Den foreslåtte ordningen kan føre til at partene i en husleietvist ikke vil få den rådgivningen de har behov for. Vi mener det offentlige bør oppfordre partene i leiemarkedet til deltakelse i hhv. Leieboer- og huseierforbund/foreninger. Etter vår mening vil det bidra til bedre oppfølging av partene, økt rettsikkerhet, samt lette arbeidet til HTUs rådgivningstjeneste, sier han.

Kanskje du også liker disse
Angreretten. (Foto: iStock.com).
Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Hytte i skogen om vinteren.
Skatt utleie (Foto: iStock.com).