Hytte i snødekt fjellandskap på Geilo.

Verdsettelse av eiendom er vanskelig, og prisestimater kan variere mye. Når en eiendom ikke skal selges på det åpne markedet, må verdien fastsettes på en annen måte enn ved høyeste bud. Vi har tre alternative løsninger.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no 

Ved verdsettelse av eiendom som eies i fellesskap eller hvor det er flere involverte med ulike interesser må man bli enige om fremgangsmåte. Slike spørsmål oppstår gjerne i forbindelse med forskudd på arv, samlivsbrudd eller om en sameier ønsker å selge sin andel. 

Tre alternative løsninger

Det viktigste er at de involverte på forhånd avklarer seg imellom om hvordan verdsettelsen skal foregå. Det er vanlig å engasjere en megler eller en takstmann. En megler gir et estimat basert på salgsprisen på lignende eiendommer i området, mens en takstmann kan si mer om byggets tilstand. Det er sentralt at den som skal verdsette kjenner de lokale forholdene godt.  

Det kan tenkes tre ulike løsninger: 
  • Det enkleste er om de involverte blir enige om en uavhengig megler eller takstmann som står for verdivurderingen. Men det kan være vanskelig å bli enige om én person om det er risiko for at en eller flere av de involverte vil å forsøke å påvirke vurderingen.
  • Et annet alternativ er å engasjere to meglere eller takstmenn og avtale at prisen skal ligge midt mellom deres vurderinger. Dette er ikke nødvendigvis en god modell om involverte med ulike interesser innhenter hver sin verdivurdering. I slike tilfeller gjøres det ofte forsøk på å snakke opp/ned objektet overfor sin megler/takstmann, slik at det blir stor avstand mellom verdivurderingene.
  • Et tredje alternativ er å engasjere to meglere eller takstmenn, eventuelt en av hver, og be om at disse i fellesskap utarbeider en verdivurdering. Da vil yrkesstoltheten tre inn, og resultatet blir lettere å akseptere for begge parter. Dette er vår anbefalte løsning.
Ulike løsninger

Ulike løsninger vil passe i ulike situasjoner, og blir man ikke blir enige er det egne regler for tvangssalg, skiftetakst og offentlig skifte. Normalt vil de involverte heller være tjent med å komme frem til en felles løsning fremfor å la det offentlige stå for gjennomføringen. 

Verdi av bruksrett

Ved avtale om bruksrett er det praktisk å kunne fastslå hva en bruks- eller borett er verdt i kroner og øre. Verdien har skattemessig betydning både for den som eier eiendommen, så vel som for den som blir tilgodesett. Vi har skrevet en artikkel om verdsettelse av bruksrett som du kan lese her.

Merk forøvrig at privatrettslige avtaler, som bruksrett, ikke reduserer avgiftsgrunnlaget ved beregning av dokumentavgift, det følger av Skattedirektoratets årsrundskriv for dokumentavgift 2023 s. 7.

Kanskje du også liker disse
Tinglysning eiendommer (Ill. foto: iStock.com).
Esker til flyttejobben. (Foto: iStock.com).
Advokat og boligeier iStock.com