vennetjeneste

Vennetjeneste eller svart arbeid?

Ola og Kari Nordmann bidrar negativt til utviklingen av arbeidslivskriminalitet når de pusser opp kjøkkenet svart. Men hva om naboen hjelper deg å male huset, eller rydde i boden? Hvor går grensen mellom svart arbeid og en vennetjeneste?

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Hva er forskjellen på vennetejenester og svart arbeid? (Ill. foto: iStockphoto.com)

Dette vil Divisjonsdirektør for brukerdialog i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal svare på i følgende artikkel.

Politi og skattemyndigheter melder om at mange bedrifter som driver svart, også har koblinger til organisert kriminalitet. Privatmarkedet er også et arbeidsmarked, og utviklingen av «B-lag» av arbeidstakere som kun jobber i svarte markeder, kan på sikt bidra til å undergrave viktige deler av den norske samfunnsmodellen.radrag. Men på den andre siden kan seriøse bedrifter konkurrere på tilgjengelighet, trygghet og ikke minst kvalitet.

  1. Hva skal til for at dugnad og vennetjenester ved arbeid i hus eller hage ikke utløser skatteplikt?

Gratisarbeid (dugnad) som venner utfører, er ikke skattepliktig for eieren av eiendommen eller for den som utfører arbeidet. Avtalt byttearbeid er derimot å anse som arbeid utført mot vederlag, og verdien av dette vil derfor være skattepliktig. Som nevnt under, er det likevel skattefritak for småjobber på bolighus der vederlaget er mindre enn 6 000 kroner.

  1. Når er lønn for småjobber på eget hus eller hage hvitt og skattefritt?

For arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig, gjelder det en beløpsgrense for skattefritak på 6 000 kroner. Dette gjelder for samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av et kalenderår. Dersom beløpsgrensen overskrides, er hele beløpet skattepliktig. Det er et vilkår for skattefritak at utbetalingen ikke kan regnes som inntekt i næringsvirksomhet som personen utøver.

  1. Er det noe spesielt som må ivaretas i forbindelse med selve betalingen for hvite småjobber?

Det er viktig å være klar over beløpsgrensen som nevnt over. Dersom beløpsgrensen overskrides, må du rapportere hele utbetalingen til Skatteetaten. Du bør betale via bank, i alle fall dersom utbetalingen er over kr 10 000.

  1. Er det andre forhold partene i et slikt oppdragsforhold bør tenke på, altså ut over det rent skattemessige?

Dersom du engasjerer en person som ikke er næringsdrivende, kan du bli pålagt erstatningsansvar som arbeidsgiver for skade som oppstår i forbindelse med arbeidet. Å jobbe svart kan også bli regnet som et brudd på arbeidskontrakt for den som utfører arbeidet. Dette kan f.eks. gjelde for en ansatt håndverker som i tillegg jobber svart, fordi det svarte arbeidet kan være illojalt mot arbeidsgivers virksomhet. Vi presiserer at dette er utenfor de regler som Skatteetaten skal håndheve.