I 2022 tok flere eiendomsbaroner med seg formuen og flyttet til Sveits pga gunstige skatteregler. Nå strammes utflyttingsskatten inn. (Ill. foto: iStock.com).

I 2022 tok flere såkalte eiendomsbaroner med seg formuen og flyttet til Sveits. Gunstige skatteregler innebar at latente gevinster i selskaper ble skattlagt i landet man flyttet til etter fem år. Femårsregelen ble opphevet i 2022 og nå har Finansdepartementet tatt ytterligere grep for å tette dette smutthullet.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

For å forstå hvilke verdier det er snakk om å skattlegge bør en ha kjennskap til hvordan virksomheter er organisert etter fritaksmetoden. Ved å organisere selskaper slik at kapitalgevinster ikke tilflyter en personlig skattyter direkte, men i stedet et selskap denne personen kontrollerer, utsettes skatt på gevinst.

Det er først når verdier tilflyter personen som eier selskapet at det beregnes utbytteskatt. Det fungerer på samme måte som ved bruk av aksjesparekonto.

Når det gjelder fritaksmetoden er det også verdt å merke seg at gevinst ved salg av aksjer i praksis er skattefritt for morselskapet. I stedet for å selge en eiendom direkte, selges selskapet som eier eiendommen. På den måten kan det opptjenes store overskudd i selskaper som ikke har blitt beskattet.

Femårsregelen

Frem til 2022 kunne en personlig skattyter flytte ut av landet, og etter fem år ville latente gevinster i selskapet bli beskattet i landet vedkommende flyttet til. I Sveits er det i praksis ingen skatt på kapitalgevinster, så utbytte fra selskapet til personlig aksjonær ville vært skattefritt.

For å motvirke at verdier opptjent i Norge ble skattlagt i andre land ble femårsregelen opphevet i 2022. Med regelendringen bortfalt ikke utflyttingsskatt etter fem år, men den kunne i praksis utsettes på ubestemt tid. Det er derfor tatt ytterligere grep for å sikre skattlegging i Norge.

Begrenser utsettelse til 12 år

Av forslaget leser vi at et av hovedgrepene er å begrense utsettelse med betaling av fastsatt utflyttingsskatt til 12 år. Skattyter kan velge mellom å betale skatten umiddelbart, i rentefrie rater over 12 år, eller ved utløpet av 12-årsfristen med tillegg av renter. Flytter skattyter tilbake med aksjen innen 12 år, bortfaller eller tilbakebetales skatten.

Skattlegger kun verdiendringer mens eier bor i Norge

Det andre hovedgrepet er å begrense utflyttingsskatten til å omfatte skatt på verdiendringer som har oppstått mens eieren har vært bosatt i Norge. Dette innebærer at Norge ikke lenger skal beregne utflyttingsskatt på gevinster som er opparbeidet før innflytting til Norge, og at verdifall etter utflytting ikke reduserer utflyttingsskatten.

Les mer om forslaget på regjeringen.no

Beregning av utflyttingsskatt

Det fremgår av høringsnotatet et utflyttingsskatten skal beregnes i samsvar med de alminnelige reglene for beregning av gevinst eller tap på aksjer, som om aksjene var realisert siste dag før skattemessig utflytting eller overføring. Utgangsverdien settes til aksjenes markedsverdi den dagen aksjene anses realisert. Inngangsverdien skal som hovedregel settes til historisk kostpris med tillegg for eventuelle reguleringer.

Umiddelbar virkning

For å unngå skattetilpasninger i tiden frem til forslaget blir vedtatt, vil det bli innført fra og med forslagsdatoen 20.03.2024.

Formuesskatt

Et annet moment som ofte trekkes frem i forbindelse med utflytting er formuesskatten. Formuesskatten er en personlig skatt på vedkommendes formue. Utformingen av skatten har medført at flere har fått økt formuesbeskatning. Formuesskatten tar ikke hensyn til skattyters skatteevne og det anføres gjerne at en må ta ut utbytte for å betale skatten. Ved flytting til Sveits gir skatteavtalen Sveits retten til å ilegge formuesskatt der.

Les også: Endrer reglene for utflyttingsskatt

Kanskje du også liker disse