Unngå utleiefellen – skriv kontrakt

Utleiemarkedet er hett om dagen, spesielt på grunn av alle studentene som trenger bolig. BoligMentoren gir deg her svar på viktig spørsmål når det gjelder utleie, og hvordan du kan unngå å havne i utleiefellen. 

Hva er det viktigste å huske på når jeg leier ut bolig?

Når du leier ut bolig er det veldig viktig å ha en skriftlig kontrakt som er signert av begge parter, bruk BoligMentorens kontrakt. Dette gjelder også når du leier ut til en du stoler på, kjenner godt, er i familie med e.l. Dersom det skulle oppstå en tvist blir det svært vanskelig å bevise hva som egentlig er avtalt hvis du ikke har et skriftlig dokument å vise til. Ellers blir det fort ” ord mot ord”.

Hva er det viktigste i en husleiekontrakt?

De viktigste punktene å regulere i en husleieavtale er størrelsen på leien, hva som er inkludert i leien, oppsigelsestiden og ikke minst tvangsfravikelse.

Her kan du gratis laste ned BoligMentorens husleiekontrakt.

Hva slags leieavtaler kan du inngå?

Det finnes to hovedtyper leieavtaler – tidsbestemte og tidsubestemte.

Tidsubestemte avtaler løper inntil de sies opp av en av partene jf. husll.§ 9-1.

Tidsbestemte avtaler har en fast løpetid, denne kan som hovedregel ikke være kortere enn tre år jf. husll.§ 9-3, og avtalen opphører uten oppsigelse når opphørstidspunktet kommer. Tidsbestemte avtaler kan ikke sies opp i leieperioden. Ønsker man en kombinasjon er dette også mulig. I praksis er det mange som har en tidsbestemt avtale der en eller begge parter er gitt oppsigelsesrett eller rett til å fornye leieavtalen ved utløp av tidsperioden.

Hva slags leieavtale lønner det seg å inngå?

Det er vanskelig å uttale seg generelt om dette spørsmålet. Man må se på sine egne behov og vurdere ut i fra dette. Det man skal være oppmerksom på er at ved tidsubestemte avtaler gjelder de strenge bestemmelsene om oppsigelse i hele avtaletiden, mens en tidsbestemt avtale faller uansett bort på opphørstidspunktet.

Hvordan bør en depositumsavtale inngås? Er det nok med en bankgaranti?

For å kunne kreve depositum må dette være avtalt. Deponering skal skje ved at beløpet settes inn på egen konto i bank, og BoligMentoren anbefaler våre medlemmer å kreve depositum på sperret konto i bank tilsvarende tre måneders leie som sikkerhet for krav etter leieavtalen. Det kan ikke avtales større beløp enn seks måneders leie jf. husll.§ 3-5.

Når det gjelder bankgaranti er dette likestilt med depositum i loven, og det er de samme regler som gjelder. Det finnes også ulike typer garantier slik som bankgarantier eller garantier avgitt av tredjemann, for eksempel arbeidsgiver eller NAV.

Hva slags rettigheter har jeg hvis leietaker ikke betaler husleie, ødelegger stedet, eller nekter å flytte ut?

Hvis leietakeren misligholder sine plikter i leieperioden er det flere ulike misligholdssanksjoner som kan tas i bruk. For det første kan utleier kreve at forholdet rettes. Har for eksempel leietakeren skadet leiligheten, kan uleier kreve at skadene utbedres for leietakers regning. Er husleie ikke betalt, kan utleier kreve betaling.

For det andre kan utleier heve avtalen og kreve fraflytting straks hvis leietakerens mislighold er vesentlig jf. husll.§ 9-9. Hva som regnes som vesentlig er et skjønnsspørsmål som avgjøres etter en helhetsvurdering der betydningen av misligholdet for begge parter er et sentralt moment.

For det tredje kan leietakeren pådra seg et erstatningsansvar etter husll.§ 5-8. Dette forutsetter at utleier har lidd et økonomisk tap som følge av at leietakeren ikke har oppfylt sine plikter i leieforholdet. Klausul om utkastelse er lagt inn i utleiekontrakten til BoligMentoren.

Bli medlem