Vær så grundig og detaljert som mulig i oppdragsbeskrivelsen. (ill. foto: iStock.com.)
Kjøp av håndverkertjenester kan bety store innhogg i privatøkonomien og resultatet er viktig. Dessverre inngår mange fremdeles muntlige avtaler med håndverker, ofte uten at pris er avtalt. Det kan føre til et annet resultat enn forventet, og en høyere pris.

Tekst: Vidar Heimset – post@boligmentoren.no

De tre viktigste faktorene når du kjøper håndverkertjenester er skriftlighet, skriftlighet og skriftlighet. Praksis fra Forbrukerklageutvalget (tidligere Forbrukertvistutvalget) viser at kjøper som har skrevet kontrakt og ellers har hatt en skriftlig korrespondanse med håndverker før, under og etter utførelsen av tjenesten, har en langt bedre mulighet til å vinne frem i tvister om mangelfull utførelse eller pris.
I tvister hvor alt er avtalt muntlig, blir det ofte ord mot ord. Uten andre holdepunkter vil ikke ditt ord veie tyngre enn håndverkerens. Det aller viktigste når du kjøper håndverkertjenester er at du sørger for at det inngås en skriftlig håndverkerkontrakt. I tillegg kan skriftlig kommunikasjon med håndverkeren i forkant av kontraktinngåelsen, under utførelsen av tjenesten, og ved eventuelle reklamasjoner i etterkant, være gull verdt. Når ulike forhold diskuteres muntlig med håndverker, vil det være et godt råd å bekrefte hovedinnholdet i slike samtaler skriftlig i etterkant. Da er du sikker på at det er oppnådd en felles forståelse, og du har skriftlig bevis til støtte for ditt syn dersom behovet oppstår.

Oppdragsbeskrivelse

Skriv ned hvilken tjeneste du ønsker å få utført. Vær så grundig og detaljert som mulig slik at det ikke hersker tvil om hvilken tjeneste du ønsker å kjøpe. Legg gjerne bilder, tegninger og mål ved beskrivelsen. Det kan være verdifullt å ta «før-bilder» der håndverkertjenesten skal utføres, da dette ved en senere tvist kan vise om håndverkeren har gitt deg tilstrekkelig råd og veiledning om hva som er nødvendig utførelse.

Oppdragsbeskrivelsen bør inneholde:

  • en angivelse av når du ønsker at tjenesten skal være ferdig utført
  • at du ønsker en fast pris på oppdraget (eller i det minste et lett forståelig prisoverslag)
  • at du ønsker at Standard Norges håndverkerkontrakt skal benyttes
  • at du først ønsker å betale for tjenesten når denne er utført.

Allerede her kan du unngå håndverkere som ikke har mulighet til å utføre oppdraget i ønsket tidsrom, eller som ikke kan vente på betaling. Slike presiseringer i oppdragsbeskrivelsen vil begrense mulighetene for senere problemer.

Dersom du har kunnskap om det, bør du i oppdragsbeskrivelsen også være tydelig på hva slags materialer du ønsker skal bli brukt. En grundig oppdragsbeskrivelse vil også gi deg et godt grunnlag for å legge oppdraget ut på anbud.

Sammenlign tilbud

Det er for de fleste vanskelig å bedømme hva som er riktig pris for håndverkertjenesten de ønsker utført. Det kan derfor være lurt å ikke slå til på det første tilbudet som kommer inn. Et alternativ er å bruke anbudsportaler, for eksempel mittanbud.no eller anbudstorget.no for å sammenligne pris og utførelse. Dersom du ikke vil legge ut oppdraget på anbud, bør du i alle fall innhente tilbud fra flere håndverkerfirma. Be alltid be om skriftlige tilbud på håndverkertjenester.

For de fleste har pris stor betydning, men det er viktig å bruke flere kriterier under utvelgelsen. Husk at det dyreste tilbudet også kan være det beste. Dersom du har utarbeidet en grundig oppdragsbekreftelse, vil du lettere kunne sammenligne de skriftlige tilbudene som kommer inn.

Husk også på at prisoverslag ikke er det samme som et tilbud om fast pris. Dette fordi håndverkertjenesteloven åpner for at et prisoverslag kan endres med opptil 15 prosent.

(Ill. foto: iStockphoto.com).

Det er viktig å sjekke håndverkeren grundig. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Sjekk håndverkeren

Når du mottar tilbud er det viktig å sjekke enhetsregisteret (www.brreg.no) for å vite eksakt hvilket firma du har fått tilbud fra. Bak flotte firmanavn kan det skjule seg enkeltpersonforetak eller norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), som du kanskje ikke ønsker skal utføre arbeidet.

Kanskje har firmaet referanser, eller du kjenner du noen som har benyttet firmaet. Referanser og andres erfaringer bør brukes med forsiktighet. Referansene kan være håndplukket av firmaet, og en venn som har fått utført en enkel håndverkertjeneste er ikke alltid den beste kilden til informasjon.

Det er viktig å undersøke om firmaet har kapasitet og økonomi til å håndtere en reklamasjon på det aktuelle arbeidet. Husk at små firma og enkeltpersonforetak fort kan få økonomiske vanskeligheter i forbindelse med større reklamasjoner. Undersøk på nett om økonomien til firmaet fremstår som tilfredsstillende.

Sjekk grundig om firmaet har tilstrekkelig godkjenning til å utføre arbeidet. Arbeidet som skal utføres kan være søknadspliktig, og når firmaet skal erklære ansvar må de selv vite om de har tilstrekkelig kompetanse til å påta seg ansvarsrett i byggesaken. Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser på nett som gjør det enkelt å finne ut om firmaet har tilstrekkelig kompetanse.

På direktoratets nettsider kan du sjekke om firmaet er et sentralt godkjent foretak, som er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Foretakene med slik godkjenning kan dokumentere at de har:

  • riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • kvalitetssikringsrutiner
  • betalt skatter og avgifter

Spør firmaet om håndverkerne som skal utføre arbeidet har fagbrev, og om noen av dem har mesterbrev. Ikke slå deg til ro med at innehaver av firmaet har mesterbrev, spør etter kvalifikasjonene til de utførende håndverkerne. Håndverker er i seg selv ingen beskyttet tittel. På www.mesterbrev.no/mesterregisteret/ kan du søke på både personer og firma for å sjekke om disse har mesterbrev.

Skriftlig håndverkerkontrakt

Når det grundige forarbeidet er over og du har bestemt deg for et firma, er tiden inne for å skrive kontrakt.

Standard Norge har i samarbeid med forbrukermyndighetene og byggebransjen utarbeidet en felles kontrakt som anbefales brukt. Denne kontrakten sikrer at både du som kjøper og håndverkerfirmaet blir minnet om, og tar stilling til, en rekke forhold som ellers lett kan glemmes og føre til uenighet og uklarhet i etterkant.

Mange firmaer vil bruke sine egne kontrakter, og i mange tilfeller vil disse være mindre omfangsrike og ikke nødvendigvis like balanserte som kontrakten fra Standard Norge. Derfor anbefaler vi at du ber om å benytte den.

I håndverkerkontrakten bør du så langt som mulig avtale en fast pris. Som en grunnregel er det ikke fornuftig å akseptere forskuddsbetaling. Skulle det oppstå konflikt om mangelfull eller forsinket utførelse vil du stå langt sterkere om betaling først skal skje ved ferdigstilt tjeneste.

Dersom det under utførelsen av tjenesten oppstår behov for tilleggsarbeid eller endringer bør det utformes et skriftlig tillegg til kontrakten. På samme måte som for den opprinnelige tjenesten, er det viktig å være presis i forhold til hva som skal utføres, og at du så langt som mulig sørger for å få en fast pris.

Et godt råd er å avtale dagmulkt ved forsinkelse. Det er spesielt viktig ved arbeid hvor tiden for utførelsen vil være særlig viktig for deg, for eksempel ved arbeid på bad/kjøkken som gjør bolig eller utleieenhet delvis ubeboelig under utførelsen. Dagmulkt ligger inne som et valg i Standard Norges håndverkerkontrakt, og vil gi håndverkerfirmaet et ekstra insentiv til å ferdigstille tjenesten til avtalt tid.

Følg opp arbeidet og ta bilder

Det er fornuftig å ta bilder før utførelsen av tjenesten. Dersom du har muligheten bør du også ta bilder underveis i utførelsen. Mange tjenester er av en slik art at det ved mistanke om mangelfull utførelse, vil være nødvendig å demontere eller rive deler av det som er utført for å kontrollere. Bilder tatt under arbeidet kan i noen tilfeller være nok som bevis, og eventuell unødvendig og kostbar demontering/rivning kan unngås.

Håndverkere dokumenterer i dag i større grad enn tidligere arbeidet selv underveis, og det er også et krav du kan sette i kontrakten. Hvis du opplever problem med håndverker, eller har andre spørsmål, ta kontakt med oss i BoligMentoren, så hjelper vi deg!

Før du inngår en kontrakt om håndverkertjenester, sjekk håndverkeren og firmaet grundig slik at du ikke blir lurt.

Kanskje du også liker disse
Bygge om boden iStock.com
Innbrudd (Foto: iStock.com).
tilbygg og terrasser(Foto: Helene Aarnes).
Vask vinduene minimum 1-2 ganger utvendig, og innvendig 4 ganger per år. (Foto: iStock.com).
Barn stikkel hodet ut av en snøhule.