Vil trygge og utvide garantiordningen for nye boliger

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at garantitiden på fem år på bolig kjøpt under oppføring beholdes – og vil utvide garantiplikten til boliger solgt etter avhendingsloven innen seks måneder etter ferdigstilling av nybygg.

Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no

I NOU 2016:10 «Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova» ble det foreslått å redusere garantitiden fra fem til to år. Etter innspillene som kom i høringsrunden har Justis- og beredskapsdepartementet valgt å beholde den eksisterende garantitiden i bustadoppføringslova.  

Situasjonen i dag

Ved kjøp etter bustadoppføringslova skal entreprenør som hovedregel stille en femårig garanti, som da samsvarer med den femårige reklamasjonsrett en forbrukerkjøper har etter overtakelse.

Juridisk rådgiver og talsmann for BoligMentoren, Vidar Heimset.

Ved kjøp av fullført nybygd bolig, altså en bolig som ikke lenger er under oppføring, gjelder avhendingslova og ikke bustadoppføringslova. Avhendingslova har ingen regler som tilsvarer bustadoppføringslovas regler om garanti, og et slikt kjøp vil dermed innebære mindre trygghet for en forbrukerkjøper.  

Forslaget og utvidelsen

I lovforslaget fremkommer det ikke bare at garantitiden på fem år etter bustadoppføringslova ønskes beholdt, men også at ordningen gjennom en ny bestemmelse i avhendingslova utvides til å gjelde boliger som blir solgt innen seks måneder etter ferdigstillelse.

Lovforslaget er godkjent i statsråd og ventes behandlet i Stortinget i løpet av våren. 

Boligmentoren mener

En reduksjon av garantitiden fra fem til to år ville fått store økonomiske konsekvenser for enkelte kjøpere av bolig under oppføring, og det er vanskelig å forstå hvordan utvalget som kom med dette forslaget kunne legge til grunn at dette ikke ville svekke forbrukerbeskyttelsen. Det er viktig å påpeke at feil som først avdekkes mer enn to år etter overtakelse, ofte vil være skjulte feil, f.eks. fukt og mugg som følge av svakheter i konstruksjon eller VA-anlegg.Slike feil vil være kostnadskrevende og ukurante å få utbedret. 

BoligMentoren mener videre det er svært positivt at man ønsker opphever det ubegrunnede skillet mellom overtakelser av boliger under oppføring etter bustadoppføringslova, og overtakelser av nylig ferdigstilte boliger etter avhendingslova.

Som en følge av dette, kan det unngås at entreprenører omgår reglene i bustadoppføringslova, ved å vente med å inngå avtale om salg til boligen er ferdigstilt. Byggenæringen vil påberope seg økte kostnader, men BoligMentoren tror alle parter i en eiendomsoverdragelse har interesse av en ryddig og oversiktlig garantiordning, som er i samsvar med bustadoppføringslovas absolutte reklamasjonstid på fem år. Dette gjør det helt enkelt tryggere for våre medlemmer å kjøpe nye boliger, særlig i situasjoner hvor entreprenøren går konkurs etter overtakelse, men før utløpet av reklamasjons-/garantitiden.

(Foto: iStockphoto.com).