Trær iStock

Trær kan skape både trivsel og fortvilelse. Nabokonflikter knyttet til trær er derfor ikke uvanlig. I borettslag og sameier kan det oppstå tilsvarende uenigheter. Da er det viktig at styret har en bevisst holdning til hvordan man forvalter felles grøntarealer.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Styret i borettslag og sameier kan selv treffe vedtak som angår alminnelig forvaltning. Slik forvaltning kan typisk være nødvendig vedlikehold av grøntarealer som beskjæring av trær og busker, hindre at området gror igjen og å tilrettelegge for beboernes bruk.

Trefelling

Felling av større trær vil normalt falle utenfor alminnelig styrearbeid, med mindre vedtektene eller tidligere årsmøtevedtak gir styret fullmakter til trefelling. Et eventuelt vedtak om felling må da fattes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte / generalforsamling. Et generelt informasjonsskriv fra styret, eller en spørreundersøkelse blant beboerne, vil ikke være et gyldig beslutningsgrunnlag.

I tilfeller der et tre er skadet og utgjør en umiddelbar fare for liv og helse, har styret likevel anledning og plikt til å iverksette nødvendige tiltak.

Beskjæring av trær kan være et alternativ til felling. (Ill. foto: iStock.com).

Behandling på årsmøte og generalforsamling

Det er viktig å kartlegge både fordeler og ulemper ved en eventuell felling når saken behandles av årsmøtet eller generalforsamlingen. Det er samtidig fornuftig å vurdere beskjæring som et alternativ til felling.

Ulemper ved et tre kan typisk være begrenset sol- og utsiktsforhold, belastning knyttet til nedfall som blader og barnåler, eller at treet utgjør en fare. Fordeler ved et tre kan være hensynet til biologisk mangfold, estetiske- og helsemessige kvaliteter eller klimatiske hensyn.

Beslutninger tas i utgangspunktet med vanlig flertall. Om det er snakk om gamle, store trær er det mulig å argumentere for at beslutningen krever 2/3 flertall jf. eierseksjonsloven § 49.

Offentligrettslige hindringer

Selv om treet står på egen grunn, kan det være offentligrettslige hindringer for å vedta felling av treet. Et tre kan være vernet i reguleringsbestemmelser eller gjennom formål i kommuneplanens arealdel. Treet kan også være vernet etter naturmangfoldloven eller kulturminneloven.

Slike begrensninger gjelder da særlig større og eldre trær, som kan være viktige for naturmangfold og kulturlandskap. Vi anbefaler alltid å ta kontakt med kommunen før felling og beskjæring av store trær.

Les også: Dugnad er frivillig.

Kanskje du også liker disse
Nabokonfliktar kan eskalere og bli blodig alvor for dei involverte. (Ill. foto: iStock.com).
Trær iStock
Å delta på dugnad er frivillig. (Foto: iStock.com).
styret
Borettslag revisjonsplikt BoligMentoren