Topp tre saker våre medlemmer spør om

BoligMentoren gir årlig råd og veiledning til våre medlemmer i et stort antall saker og innen en rekke områder. Det er særlig tre temaer som går igjen. 

Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand post@boligmentoren.no

Tredje plass – Planlegging av alderdom og arv: 

Vi har i år sett en økende bevissthet knyttet til alle typer spørsmål på dette området. Dette skyldes trolig i første rekke et økt fokus på arveloven i forbindelse med revisjon og planlagt endring av denne. Mange lurer for eksempel på om de bør eller må endre eksisterende testamenter. Videre har muligheten vergemålsloven gir til å opprette en såkalt fremtidsfullmakt blitt vesentlig mer kjent. En fremtidsfullmakt er litt enkelt forklart en erklæring hvor du gir noen du stoler på fullmakt til å representere deg på det tidspunkt du ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser.

Les mer om fremtidsfullmakt her: 

Et annet tema som blir mer og mer vanlig er hvordan man sikrer seg rett til å sitte i uskiftet bo med særkullsbarn, mens mer klassiske temaer som for eksempel overføring av eiendom til barn ved flytting til leilighet kommer omtrent med samme hyppighet som tidligere.

Andre plass – Usikkerhet om fordeling av ansvar og kostnader i sameiet: 

Ny eierseksjonslov trådte i kraft 1. januar 2018, og et av de uttalte formålene var tydeligere regler om vedlikeholdsplikt. For en dyktig jurist er reglene kan hende forbedret på dette punkt, men etter at loven har fungert i nærmere to år er det lite som tyder på at de noe tungleste reglene har ført til vesentlig mindre uklarhet og uenighet når det gjelder skader, reparasjoner og vedlikehold i sameiene.   

Et generelt råd vi ofte gir sameiene er at det for en del typer vedlikehold og reparasjoner er bedre at sameiet har kontrollen enn at den enkelte seksjonseier har ansvaret. Det vil gjerne være mer i fellesskapets interesse at krevende vedlikehold utføres i regi av sameiet, og ved bruk av kompetente håndverkere, enn at den enkelte får ansvaret for å vedlikeholde sin del etter beste skjønn innen en fastsatt tidsfrist. Typisk vil være vedlikehold hvor risikoen for dårlig utførelse vil være lekkasjer og vannskader.

Litt for ofte registrerer vi at sameiestyrer i saker som gjelder omfattende og kostnadskrevende vedlikehold, lukker seg inne og gir ut for lite informasjon til seksjonseierne. For oss er lite gjennomsiktige prosesser, som fører til store utgifter for øvrige sameiere, oppskriften på rabalder.

Les om viktighet av åpenhet i styrets arbeid:

 Første plass – Problemer i leieforholdet

Vi har mange utleiere i medlemsmassen, og det er da ikke overraskende at problemer i leieforholdet er det temaet vi oftest gir råd om. De klassiske tilfellene er leietakere som går fra leiekontrakten før innflytting, manglende innbetaling av leie og depositum, og ellers manglende oppfylling fra leietakers side av de krav som fremgår av husleiekontrakt og ordensregler. I de aller fleste tilfeller vil vi kunne hjelpe medlemmene våre på en god måte i slike saker. 

For oss er det alltid sentralt å jobbe for at medlemmer som kommer opp i problemer, ikke skal komme i samme situasjon en gang til. Forsikringen mot fremtidige problemer ligger i en godt gjennomtenkt husleiekontrakt, helst i samspill med husordensregler som er godt tilpasset det konkrete utleieobjektet.

Les her om hvorfor husordensregler er viktig:

Ta kontakt med oss i BoligMentoren, så hjelper vi deg – enten på e-post: post@boligmentoren.no eller telefon:
22 42  17 90.

Bli medlem

Velkommen til Boligmentoren.no