Svak konkurranse årsak til byggeproblemer

Svak konkurranse er en av årsakene til at det bygges for få nye boliger og at boligprisene stiger. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Konkurransetilsynet hvor de har undersøkt konkurransen i markedet for utvikling av nye boliger i fem av de største byregionene i Norge.

– I rapporten er det konkludert med at det er flere hindringer for en effektiv konkurranse i markedet for boligutviklere. Knapphet på boligtomter og lange og uforutsigbare planprosesser hos kommunene gir færre og dyrere boliger for forbrukerne, sier prosjektleder Sven Heidar Larsen, i en pressemelding.

Mangel på tomter
Byene de har undersøkt market i er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Sandnes. Tilsynet har også sett på om offentlige reguleringer og planprosessene i kommunene kan være til hinder for en effektiv konkurranse i markedet. En av hovedutfordringene er tilgangen på tomter i sentrale bystrøk som er egnet for boligbygging.

Konkurransetilsynets undersøkelser viser at markedet i de ulike byregionene som er undersøkt er konsentrert. Noen få store boligutviklere kontrollerer store tomteareal med potensiale for mange nye boliger.

Ønsker mindre aktører
Samtidig er plan- og reguleringsprosessen i kommunene tidkrevende og til dels uforutsigbare, og dette skaper konkurranseutfordringer. Små om mellomstore aktører har problemer med å bære den høye risikoen og kostnadene gjennom en lang og uforutsigbar reguleringsprosess.

– Mindre aktører er viktig for konkurransen i markedet, men de møter store utfordringer knyttet til å håndtere hinderløypen de må gjennom hos offentlige myndigheter, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer, som også peker på konsekvensen for boligprisen.

– Hinderløypen og krav fra myndighetene er også et problem for boligkjøperne fordi dette gir dyrere boliger.