ekskludert fra tilskuddsordningen

Stadig flere leier bolig – husleieloven foreslås revidert

Forbrukerrådet la onsdag 7. april frem en rapport som konkluderer på at det er behov for større sikkerhet og stabilitet i leiemarkedet, og peker på at det er behov for mer forutsigbarhet og stabilitet i leieforhold. På bakgrunn av rapporten fremmes det nå ønske om revisjon av husleieloven.

Tekst: Ole Christian Juriks, juridisk rådgiver – ole@boligmentoren.no

BoligMentoren er enig med Forbrukerrådet i at husleieloven kan forbedres slik at det blir mer attraktivt å leie bolig. Det er samtidig viktig å huske på at mange utleiere også er forbrukere. Mange utleiere leier ut en del av sin egen bolig, nettopp for å kunne finansiere kjøpet av boligen. I takt med økende boligpriser har dette blitt en vanligere finansieringsmodell, som for mange er nødvendig for å sikre tilgang til boligmarkedet. Et videre arbeid med husleieloven må ta opp i seg at det er store forskjeller i styrkeforholdet mellom leietaker og utleier,

Det er stor forskjell på leietakere og deres behov.

avhengig av utleiers profesjonalitet.

Leietakeres behov

Videre er det stor forskjell på leietakere og deres behov, og det er viktig at vi har et lovverk som er tilpasset ulike grupper leietakere. I motsetning til barnefamilier ser vi ofte at studenter og skoleelever ønsker kortere binding og mer fleksibilitet i leieforholdet.

Husleieloven omgås særlig i de store byene ved at det avtales ett-års leiekontrakter, også der hvor husleieloven ikke åpner for dette. Det er et uttrykk for at dagens husleielov ikke dekker det reelle behovet for denne type leiekontrakter.
En eventuell lovendring bør ikke utelukkende ha søkelys på langvarige leieforhold, men også behovet for en bedre og mer realitetsnær regulering av kortsiktige leieforhold enn det husleieloven i dag gir rom for.