statsbudsjett
Solberg-regjeringen la tirsdag frem sitt siste statsbudsjett. Det inneholdt enkelte endringer som det for huseiere er greit å merke seg. Det er samtidig ikke gitt at en ny regjering vil prioritere likt som den avtroppende. 

Tekst: Ole Christian Jurikspost@boligmentoren.no 

Det mest interessante i et huseierperspektiv er endringene i verdsettelsen av eiendom. Formuesverdsettelsen er det det skal beregnes formuesskatt av. Som følge av at bolig jevnt over har steget mye i verdi de siste årene var det forventet med en viss økning i boligbeskatningen.

På regjeringens nettsider uttaler den avtroppende finansministeren Jan Tore Sanner at: «– Vi balanserer hensynet til boligeierne og hensynet til å stimulere til investeringer i næringsvirksomhet. Vi håper at økt verdsettelse av boliger kan bidra til at en større del av sparingen går til næringsvirksomhet.» 

Økt formuesverdsettelse av bolig og fritidsbolig

For primærboliger med en verdi på over 15 millioner kroner økes verdsettelsen for den delen som overstiger 15 millioner kroner fra 25 til 50 prosent. For primærboliger med en verdi på under 15 millioner kroner vil verdsettelsen ligge fast på 25 prosent av estimert markedsverdi. 

Verdsettelse av sekundærbolig øker fra 90 til 95 prosent. Det er fortsatt et politisk ønske å redusere investeringer i sekundærbolig. Risikoen er at en slik økning vil føre til høyere leiepriser og et enda større press på boligmarkedet. 

For fritidsboliger er det foreslått en økning i verdsettelsen fra 30 til 40 prosent. Fritidsboliger har økt vesentlig i verdi de siste årene og har vært ansett som et godt investeringsobjekt. De foreslåtte endringene vil medføre en høyere formuesskatt for hytteeiere. Verdsettelse av næringseiendom foreslås nedsatt fra 55 til 50 prosent. 

Det er fortsatt et politisk ønske å redusere investeringer i sekundærbolig. Statsbudsjett. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Økt bunnfradrag

Samtidig legges det opp til en økning av bunnfradraget med 100 000 kroner, fra 1,5 millioner til 1,6 millioner (for ektefeller er økningen fra 3 millioner til 3,2 millioner). Det er kun beløpet som overstiger bunnfradraget man blir skattlagt for som formuesskatt. Det foreslås å videreføre dagens skattesats på 0,85 prosent.  

For mange huseiere vil økningen i bunnfradraget utligne økningen i formuesverdsettelsen av bolig. Folk flest vil med de foreslåtte endringene få en lavere formuesbeskatning. 

Ny regjering

Nå gjenstår det å se hva en eventuell ny regjering ønsker å prioritere i sitt statsbudsjett. Det er grunn til å tro at det vil komme endringer i det som er foreslått som vil påvirke huseiere. Den nye regjeringen bestående av AP og SP har frem til 10. november med å komme med endringer til budsjettet.

Kanskje du også liker disse
Nærstående vil typisk være utleier nære familie. (Foto: iStock.com).
Mange utleiere har reisekostnader. (Ill. foto: iStock.com)
Viktig endring for de med felles lån i årets skattemelding. (Ill. foto: iStock.com).
I 2022 tok flere eiendomsbaroner med seg formuen og flyttet til Sveits pga gunstige skatteregler. Nå strammes utflyttingsskatten inn. (Ill. foto: iStock.com).
Skatt utleie (Foto: iStock.com).