Å leie ut fritidsbolig kan være en gunstig ekstrainntekt for dem som har muligheten. Nedenfor gjennomgår vi de viktigste skattereglene og gir noen viktige tips for utleie av fritidseiendom.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Sommeren er her, og mange ønsker å feriere i Norge også i år. Interessen for fritidsboliger er stor og hyttemarkedet steg med 5,5 prosent i løpet av 2020.

En fritidseiendom er en fast eiendom som hovedsakelig brukes til fritidsformål av enten eieren eller andre. Fritidsbruk er annen bruk enn inntektsgivende aktivitet, dette kan for eksempel omfatte ferie, hobbyaktiviteter, kontakt og tilsyn med familie. Brukes eiendommen til annet enn fritidsformål kan det fort medføre at den mister karakter av å være en fritidseiendom.

En fritidseiendom vil typisk være hytter og landsteder, men begrepet kan også omfatte både enebolig og leilighet i byen. Det er ingen begrensning i type bygning eller hvor den er plassert, men det stilles strenge krav til sannsynligjøring av fritidsformål for eiendommer som ikke er typiske fritidseiendommer.

Skattefri utleie

Skatteloven § 7-2 andre ledd gjelder utleieinntekter fra fritidseiendom som også benyttes av eieren til fritidsformål. Bestemmelsen sier at ved utleie av egen fritidseiendom som er «delvis utleid eller utleid i deler av året, regnes 85 prosent av utleieinntekten som overstiger 10 000 kroner, som inntekt.»

Det innebærer at de første 10 000 kronene av utleieinntekten er skattefrie. Videre regnes kun 85 prosent av utleieinntekt utover 10 000 kroner som skattepliktig inntekt. Man kan ikke føre kostnader til fradrag ut over de 15 prosentene man allerede er innvilget. Skattesatsen på utleieinntekten er per dags dato 22 prosent.

Eksempel: Turid leier ut sin hytte en måned i sommerferien for 20 000 kroner. Skattepliktig inntekt blir da (20 000 – 10 000) *0,85 = 8 500. Av dette må det beregnes 22 prosent skatt: 8 500*0,22 = 1 870 kr. Turid må følgelig skatte 1 870 kroner av leieinntektene.

Fribeløpet gjelder per fritidseiendom, det er ikke noe i veien for å leie ut flere hytter etter disse reglene. Eies fritidseiendommen i sameie fordeles fribeløpet på 10 000 kr forholdsmessig etter eierbrøk.

Normal ferie- og fritidsbruk

Interessen for fritidsboliger er stor og hyttemarkedet steg med 5,5 prosent i løpet av 2020. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Det er krav om at eieren skal bruke fritidseiendommen til fritidsformål i rimelig omfang, det vil si normal ferie- og fritidsbruk. Kravet til egen bruk må vurderes konkret, men ikke for strengt, ettersom folk flest har begrenset med ferie.

Skattefritaket i § 7-2 andre ledd gjelder ikke fritidseiendom som ikke benyttes av eieren selv. Fritidseiendom som leies ut hele- eller større deler av året, skal regnskapsbehandles med skatteplikt fra første krone og fradrag for drift og vedlikeholdsutgifter.

Spar skatt ved flere kontrakter

I enkelte tilfeller kan det lønne seg å dele opp kontrakter. Dersom du for eksempel skal leie ut hytte med en båt, vil det lønne seg å leie ut hytta og båten hver for seg. Utleie av løsøre du selv benytter før og etter utleie, er skattefritt såfremt leiesummen ikke overstiger 10 000 kr i året. Dermed kan du i praksis få 10 000 kroner skattefritt for både båten og hytta.

Formidlingsselskaper

En del utleiere benytter seg av utleiemeglere i forbindelse med utleien. Tidligere var det slik at det var nettoinntekten, etter at fradrag for provisjon til utleiemegleren som var skattepliktig inntekt. Nå er utgangspunktet bruttoinntekten, det leietakerne faktisk betaler for oppholdet.

I tilfeller der utleiemeglingsfirmaet tar en høy provisjon for sine tjenester vil det medføre at skattepliktig inntekt langt overstiger faktisk inntekt. For å unngå dette bør du avtale med megleren og leietaker at det er sistnevnte som skal betale provisjonen. Ved å få inn i avtalen at det er leietaker som skal betale provisjon til utleiemeglingsfirmaet, skatter du kun av faktisk inntekt fra leieforholdet.

Næringsbeskatning ved utleie av fritidsbolig

Om utleie til fritidsformål får karakter av å være næringsvirksomhet øker skattesatsen og det må beregnes merverdiavgift. En alminnelig hytteeier som leier ut egen hytte noen uker i ferien, vil ikke rammes av avgiftsplikten. Når utleien blir så omfattende at den må anses som næring er ikke åpenbart. Hvorvidt det drives næringsvirksomhet beror på en konkret vurdering basert på blant annet omfang, innretning og intensiteten av utleien.

Kanskje du også liker disse
Angreretten. (Foto: iStock.com).
Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Hytte i skogen om vinteren.
Skatt utleie (Foto: iStock.com).