husleiesituasjon

En pendlerbolig er en bolig som skatteyter bebor i perioder med inntektsgivende aktivitet, men som ikke er skatteyters faste bopel. En pendlerbolig kan på nærmere vilkår helt eller delvis selges skattefritt.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

For mange kan det være praktisk å ha en pendlerbolig som benyttes i forbindelse med arbeidet. En pendler er en person som av hensyn til inntektsgivende aktivitet, må overnatte utenfor hjemmet.

Skatterettslig er det altså et krav om at avstanden mellom skatteyters faste bopel og arbeidet nødvendiggjør en pendlerbolig. Det er mulig å bli ansett som pendler selv om reiseavstanden gjør det praktisk mulig å foreta daglige reiser mellom hjem og arbeidssted. I en sak i Skatteklagenemnda (NS 91/2019) ble en avstand på 32 kilometer ansett for kort til at det var nødvendig å overnatte utenfor hjemmet.

Skattefritt salg

Er du skattemessig ansett som pendler med pendlerbolig, kan boligen selges skattefritt på nærmere vilkår. Forutsetningen for skattefritt salg er at skatteyter anses for å være pendler og at pendlerboligen brukes i betydelig utstrekning. Om skatteyter ikke anses å være pendler vil boligen skattlegges som sekundærbolig ved salg.

Den delen av boligen som er benyttet som pendlerbolig behandles etter skattereglene for salg av egen bolig i skatteloven § 9-3. Det innebærer at skatteyter kan selge skattefritt ved ett års eiertid og brukstid i ett av de to siste årene før salg. Dette gjelder selv om skatteyter har en annen primærbolig og opparbeider botid der.

Delvis skattefritak

For mange pendlere kan det være aktuelt å leie ut hele eller deler av pendlerboligen i perioder. Dersom deler av boligen har vært utleid i perioden ett av de to siste årene før realisasjonen, gjelder skattefritaket kun den forholdsmessige delen skatteyter selv har benyttet som pendlerbolig, uavhengig av om det er over eller under halvparten av boligen, regnet etter utleieverdi.

Har du spørsmål knyttet til skatt ved salg av pendlerbolig er du som medlem velkommen til å ta kontakt for råd og veiledning.

Les mer om pendlerbolig i Skatte ABC pkt. 4.3.8: 4.3 Brukstid for egen boligeiendom – Skatteetaten

Kanskje du også liker disse
fradrag overstiger inntekter
dokumentavgift