eiendomsskatten

Sjokkartet økning i eiendomsskatten i Arendal

Eiendomsskattelistene i Arendal for 2021 viser at mange boligeiere har fått mangedoblet eiendomsskatten sin. BoligMentoren har blitt kontaktet av flere medlemmer som har fått både en dobling og tredobling av eiendomsskatten. De opplever dette som svært urovekkende og fortvilende.

Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – post@boligmentoren.no

 

Med hjemmel i eiendomsskatteloven kan den enkelte kommune skrive ut eiendomsskatt. Kommunen kan både vedta om de skal kreve inn eiendomsskatt, og hvilke eiendommer som skal være omfattet. Kommunestyret avgjør også hvilken skattesats som skal benyttes innenfor lovgitte rammer. I tillegg kan de fastsette et bunnfradrag.

Hvordan beregnes eiendomsskatten?

BoligMentoren ønsker eiendomsskatten avviklet og mener dagens organisering er svært uheldig.

Eiendomsskatten beregnes ut fra en estimert markedsverdi for eiendommen og eiendomsskatteloven åpner for at slikt estimat kan gjøres hvert tiende år for å fange opp eventuelle verdiendringer.

I Arendal har kommunen hyret inn et firma som har retaksert alle eiendommer etter gjeldende retningslinjer. Bakgrunnen for retakseringen synes å være at kommunen mener regjeringens reduksjoner i maksimal skattesats for bolig og fritidseiendom gjør det umulig å opprettholde inntektene på dagens nivå uten å gjennomføre en full omtaksering.

For å finne verdien på eiendommene kan kommunene velge mellom to metoder:
  • Kommunen estimerer en markedsverdi selv: Kommunen estimerer markedsverdien enten ved bruk av takstmann som besiktiger eiendommen fra utsiden, eller sjablonmessig, typisk basert på areal. Det er langvarig praksis for at kommunene kan redusere taksten (lokal reduksjonsfaktor) til en prosentandel av den estimerte markedsverdien. Hvor mye reduksjonen ligger på varierer fra kommune til kommune. På den måten legger kommunen inn et slingringsmonn som forhindrer at noen boliger får urealistisk høy verdi. Noen kommuner bruker kostpris.
  • Kommunen kan ta i bruk Skatteetatens beregnede markedsverdi for boligeiendommer: Beregnet markedsverdi vil utgjøre enten en verdi basert på statistikk fra SSB (boligverdi) eller en verdi basert på dokumentert markedsverdi (i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt). Beregnet markedsverdi reduseres med en såkalt obligatorisk reduksjonsfaktor, for å forhindre at noen boliger får for høyt eiendomsskattegrunnlag. Reduksjonen innebærer at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal være høyere enn 70 prosent av den beregnede markedsverdien det aktuelle året.

For begge metodene kan kommunene for boligeiendommer (og fritidseiendommer som kan anses som selvstendige boenheter), i tillegg vedta å redusere eiendomsskattegrunnlaget ytterligere ved bruk av et årlig bunnfradrag.

Kilde: Skatteetaten.no

Oppfordring til å klage

I begynnelsen av mars ble eiendomsskatten tema i Arendal bystyre og følgende vedtak gjort:

– Bunnfradraget på eiendomsskatten økes fra 150 000 til 225 000 kr (til sammenligning er bunnfradraget i Bergen på kroner 750 000,- og i Oslo kroner 4 000 000,-).

– Dersom det viser seg etter klagebehandling at kommunens inntekter overstiger budsjetterte inntekter, vil skattesats bli satt tilsvarende ned eller bunnfradraget tilsvarende økt i 2022.

– Eventuell høyere eiendomsskatt for kommunen enn budsjettert settes av på fond og brukes til reduksjon av eiendomsskatt i senere år.

– Rådmannen bes utarbeide en sak knyttet til sosial utjevning i eiendomsskatt basert på andre kommuners erfaringer.

– Det oppfordres til at alle som mener de har fått en urimelig takst klager.

I og med at kommunen selv har gjennomført takseringen og ikke baserer seg på skatteetatens takster, må det klages til kommunen.

BoligMentorens kommentar:

BoligMentoren mener situasjonen i Arendal viser hvor dårlig eiendomsskattesystemet i Norge fungerer i dag, når regjeringen på den ene siden senker skattetrykket, mens kommunestyret på den andre siden øker skattetrykket.

Vi ønsker eiendomsskatten avviklet. Ordningen med eiendomsskatt slik den i dag er organisert, er svært uheldig. Skatt på eiendom er etter vår mening i seg selv en dårlig måte å skattlegge enkeltpersoner på. Som de fleste andre skatter og avgifter rammer den de som har minst sterkest.

BoligMentoren mener også det er svært urettferdig at eiendomsskatten rammer så ulikt som den gjør, ved at den enkelte kommune selv bestemmer om det skal innkreves eiendomsskatt. I tillegg er det slik at kommunen selv bestemmer hvem i den enkelte kommune som skal betale denne skatten. Dette innebærer at det er svært ulike regler fra kommune til kommune for hvem og hvor mye, den enkelte huseier betaler i skatt. Som et minstekrav mener derfor BoligMentoren at eiendomsskatt skal være et statlig anliggende, i likhet med alle andre skatter.

Bli medlem