Sikre deg mot naturskader

Som følge av den snørike vinteren vi har lagt bak oss, har mange vært rammet av vårflom flere steder i landet. Blir din bolig rammet av flom eller andre naturskader, er det greit å vite hvor du kan få skadene erstattet. Her kommer en oversikt.

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

I Norge har vi et todelt system ved naturskader på ting. Hvem som erstatter skaden avhenger av om tingen kan forsikres eller ikke; dersom tingen kan forsikres, erstattes skaden av forsikringsselskapet. Kan ikke tingen forsikres, kan det søkes om erstatning hos Statens naturskadeordning.

Forsikring

Det følger av naturskadeforsikringsloven at alle ting som er forsikret mot brannskader også er forsikret mot naturskader. Naturskader skal etter loven forstås som skader som direkte skyldes naturulykker, som blant annet skred, storm, flom og jordskjelv. Både bolig og løsøre i boligen er som regel forsikret mot brann, og er dermed også forsikret mot naturskader. Får du skade på bolig eller løsøre tilhørende boligen, som for eksempel møbler, må du altså melde inn skaden til forsikringsselskapet ditt. Får du skade på bilen som følge av en naturskade, melder du skaden til forsikringsselskapet der du har bilforsikring.

For å få erstatning hos Naturskadeordningen, må skaden direkte skyldes en naturulykke.

Ved enkelte naturskader blir for eksempel hage, parkeringsplass og andre uteområder utenfor selve boligen også skadet. Etter naturforsikringsloven omfatter boligforsikringer også naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass oppad begrenset til fem dekar. Merk at forsikringen likevel ikke dekker skader på for eksempel båt, skilt, campingvogn, tilhengere og annet som kan være plassert i hagen eller gårdsplassen. Slike ting krever som regel en egen forsikring.

Statens naturskadeordning

Dersom det ikke finnes et forsikringstilbud for det som er skadet, kan man søke om erstatning for skaden hos Statens naturskadeordning. Husk at naturskadeordningen kun dekker erstatning på ting som ikke kan forsikres. Det vil si at du ikke vil få erstatning fra Naturskadeordningen ved naturskade på bolig, da en bolig kan (og bør!) forsikres gjennom ordinær forsikring.

Det er viktig å flytte ting vekk fra steder hvor det er fare for å bli skadet pga flom.

For å få erstatning hos Naturskadeordningen gjelder følgende vilkår, i tillegg til at det ikke kan finnes et forsikringstilbud for det som er skadet:

  • Skaden må direkte skyldes en naturulykke. Skader som skyldes lynnedslag, frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde, isgang, dyr og innsekter, bakterier, sopp og råde er ikke ansett som naturulykker og blir ikke erstattet etter Naturskadeordningen.
  • Enhver har selv plikt til å avverge eller begrense omfanget av skaden. Dette innebærer at hver enkelt må iverksette tiltak på eiendommen for å hindre skader. Er det for eksempel ventet flom, bør den enkelte boligeier flytte gjenstander og tette igjen åpninger for å hindre skade. Erstatning fra Naturskadeordningen kan avkortes, eller bortfalle, hvis skaden ikke er forsøkt avverget eller begrenset.

Søknad om erstatning fra Naturskadeordningen må være sendt innen tre måneder fra skadetidspunktet. Elektronisk søknadsskjema, samt mer informasjon om ordningen, finner du på Statens naturskadeordning.