Elektriker jobber iStock.com

Har en elektriker utført arbeid hos deg er det viktig å kunne dokumentere dette med en såkalt samsvarserklæring. I samsvarserklæringen erklærer elektriker at arbeidet er gjort i samsvar med gjeldende regelverk. Samsvarserklæringen blir en del av boligdokumentasjonen og skal følge med boligen ved salg.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Krav til samsvarserklæring følger av Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §§ 12-13. Formålet med reglene om samsvarserklæring er å få slutt på farlig og ulovlig arbeid. Krav om samsvarserklæring skal sørge for at elektriker følger de krav og standarder som er satt for elektrisk arbeid og sikkerhet.

Elektriker skal uoppfordret sende samsvarserklæring når arbeidet er ferdigstilt. Boligeier er etter § 13 pålagt å oppbevare denne dokumentasjonen. Elektrikeren har plikt til å oppbevare en kopi av samsvarserklæringen i fem år fra dagen erklæringen om samsvar er datert. Flere elektrikere har også digitale systemer som kan knytte arbeidet opp mot din boligadresse.

Viktig ved boligsalg

Det er viktig å ha samsvarserklæring i forbindelse med salg av bolig, slik at du kan vise potensielle kjøpere at elektrisk arbeid er forskriftsmessig utført.

Ved utarbeidelse av en forskriftsmessig tilstandsrapport skal den bygningssakkyndige kontrollere det elektriske anlegget og samsvarserklæringer. Det følger av Forskrift til avhendingslova § 2-18 at «[h]vis det elektriske anlegget er montert etter 1999 eller det er gjort endringer på anlegget etter samme tidspunkt, skal den bygningssakkyndige spørre eieren om samsvarserklæring for kontroll av arbeidet.»

Hva skal samsvarserklæringen inneholde?
  • Adressen hvor arbeidet er utført.
  • Om arbeidet gjelder nyanlegg, utvidelse eller endring av el-anlegget.
  • Navn og adresse til den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget.
  • Beskrivelse av arbeidet som er utført.
  • Betegnelse på normer, eller andre tekniske spesifikasjoner som anlegget er basert på.
  • Erklæring om at anlegget oppfyller kravene til sikkerhet i denne forskriften
  • Underskrift av den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget.
  • Dato for erklæringen.

Erklæringen kan være utformet slik:

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskriftens kapittel V. Dokumentasjon i henhold til § 12 er overlevert eier av anlegget. Anvendt norm NEK 400V.

Samsvarserklæring i andre tilfeller

Samsvarserklæring benyttes også i andre bransjer, som for eksempel ved renovering av bad eller i byggesaker hvor utført arbeid må dokumenteres overfor kommunen. Når et ansvarlig foretak har ferdigstilt oppgavene avgir de en samsvarserklæring. En slik samsvarserklæring viser at arbeidet er gjort i henhold til gjeldende normer og regelverk og kan være grunnlag for en eventuell senere ferdigattest.

Les mer:
Anbudsportaler og håndverkertjenester – effektivt og prisbevisst

Kanskje du også liker disse
Egenberedskap
Oppussing på budsjett. (Ill. foto: Shutterstock).
Sommer er innbruddstid. Det finnes i dag ringeklokker med video, innendørs og utendørskamera som varsler ved besøk eller uventede bevegelser. (Begge foto: Tryg Forsikring).
Felles stikkledninger har mye til felles med private veier som nødvendig infrastruktur, hvor ansvar deles med naboer. (Foto: Ole Christian Juriks).
Å bygge en platting er ikke det mest kompliserte, og du kan gjerne være førstegangssnekker. (Foto: Shutterstock).