Regjeringen setter boligspekulasjon under press

Regjeringen foreslår nå å stramme inn reglene for å ramme omfattende former for korttidsutleie.
– Vi er opptatt av å bidra til trygge bomiljøer og å hindre at profesjonelle aktører driver «leilighetshoteller» i boligsameier, sier kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.
 BoligMentoren er positiv til forslagene, men samtidig avventende.

Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå sendt to forslag om endringer i eierseksjonsloven på høring, ett om den såkalte ervervsbegrensningen og ett om innstramming av korttidsutleie.

BoligMentoren er positiv til høringsforslagene, som etter vårt syn tetter noen kjente hull i eierseksjonsloven, samtidig som det enkelte sameie vil kunne vedtektsfeste en annen grense dersom behovet i det aktuelle sameiet tilsier det. Det er grunn til å tro at sameier i sentrale strøk hvor det har vært mye korttidsutleie vil kunne få et bedre bomiljø som følge av reglene.

BoligMentoren savner noe

Vidar Heimset, juridisk rådgiver og talsmann for BoligMentoren savner noe i lovforslaget fra regjeringen. (Foto: Helene Aarnes).

Forslaget adresserer imidlertid kun kortiddsutleie, mens Stortinget i sitt anmodningsvedtak fra 2017 ba regjeringen om å «komme tilbake til Stortinget med et helhetlig lovforslag som vurderer problemstillingen om hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven».

BoligMentoren legger til grunn at regjeringen vil komme tilbake til kjernen i anmodningsvedtaket, nemlig boliger som bygges om til flere separate hybler, noe som skaper store utfordringer både for bomiljø og fellesskap i sameier.

Korttidsutleie begrenses til 90 dager

Det foreslås i høringen at korttidsutleie i eierseksjonssameier begrenses til 90 dager per år. Korttidsutleie er utleie på døgn- eller ukesbasis i inntil 30 dager sammenhengende, eksempelvis Airbnb. Det vil fremdeles være mulig å drive normal korttidsutleievirksomhet, men forslaget forhindrer de mest belastende formene for denne type utleie. Bakgrunnen for de foreslåtte begrensningene er at en erkjenner at intensiv korttidsutleievirksomhet er til stor belastning for naboer i form av støy, mer slitasje på fellesarealer, bruk av parkeringsplasser osv.

Begrensningen på 90 dager foreslås likevel ikke å gjelde dersom eieren kun leier ut deler av boligen (ett eller to rom), eller dersom eieren låner boligen ut uten å ta betaling. Videre foreslås det at sameiene innenfor visse rammer skal ha mulighet til å heve taket på 90 dager til for eksempel 120 dager.

Åpner for korttidsutleie i borettslag

Det foreslås at eiere av borettslagsleiligheter kan få leie ut inntil 30 dager i året uten søke styret om godkjenning.

Borettslagsloven bygger på at eieren selv må bo i sin bolig, noe som medfører at adgangen til å leie ut er meget begrenset. I høringen foreslås det at eiere av borettslagsleiligheter skal få rett til å drive med korttidsutleie i 30 dager i løpet av året uten å måtte søke styret i forkant. På denne måten vil de som bor i borettslag nå kunne få muligheten til å leie ut boligen sin når de er på ferie i kortere perioder.

Ervervsbegrensningen skjerpes

Eierseksjonsloven setter i dag forbud mot kjøp av flere enn to boliger i ett og samme sameie. Denne regelen har i mange tilfeller blitt omgått ved «indirekte kjøp», for eksempel at ulike selskaper med samme innehaver kjøper flere boliger i ett sameie. Dette har ført til dårlige bomiljøer i sameier hvor det er en høy utleieandel.

Regjeringen foreslår i høringen å gjøre ervervsbegrensningen mer effektiv, ved å lovregulere at også indirekte kjøp rammes av forbudet mot kjøp av flere enn to boliger i ett og samme sameie.

Forslagene er nå på offentlig høring frem til 6. august. Det tas sikte på å legge frem en lovproposisjon før jul 2018.

Forslagene er på høring til 6. august. (Alle Ill. foto: iStockphoto.com).