Noen fakta om fylkes- og kommunereformen 2020

I januar trådte fylkes- og kommunereformen 2020 i kraft. Nå har Norge 365 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Ett av målene med regionreformen er å få et bedre grunnlag for samarbeid mellom fylkeskommunene og andre regionale aktører. På sine nettsider skriver Ambita at dette er den største endringen i kommunestrukturen i Norge siden 50-tallet, og den største endringen noensinne etter at eiendomsdata ble digitalisert.

Nå er Hedmark fylke et saga blott. Fra 1. januar ble de slått sammen med Oppland til Innlandet. (Ill. foto: istockphoto.com).

Omfattende konsekvenser

Reformen vil få omfattende konsekvenser for eiendomsdata og systemer som inneholder eiendomsdata.  I tillegg endres relaterte data som gater og veier, adresser til eiendommer og borettsandeler, bostedsadresser, forretningsadresser, kretser (blant annet bydeler, skolekretser, valgkretser, grunnkretser), kart og kartgrunnlag.

Før kommunereformen var det 428 kommuner i Norge. Fra i år er det 356 kommuner. Da er 119 kommuner slått sammen til 47 nye kommuner. Ved den forrige kommunereformen på midten av 1960-tallet sank antallet kommuner fra 744 til 454.

Målet med regionreformen:
 • Legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, ut fra regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer.
 • Legge til rette for samordnet oppgaveløsning, samordning av sektorer og prioriteringer, og for sektorovergripende initiativer.
 • Bidra til forenkling og tydeliggjøring av ansvarsdelingen innenfor samfunnsutvikling.
 • Større fylkeskommuner som har bedre mulighet til å være likeverdige partnere i samarbeid med statlige aktører, og som bedre vil kunne fremme innbyggernes og næringslivets interesser overfor nasjonale myndigheter.
 • Større fylkeskommuner med større kapasitet og kompetanse i oppgaveløsningen, og som gir stordriftsfordelinger og frigjøring av ressurser til tjenesteproduksjon.

Kilde: Regjeringen.no

Slik ser det nye Norgeskartet ut:
 • Norge får 356 kommuner
 • En av tre innbyggere får ny kommune.
 • 236 kommuner får nytt kommunenummer (som følge av kommunesammenslåing og / eller fylkessammenslåing).
 • 119 kommuner slås sammen til 47 nye kommuner.
 • 2,4 millioner eiendommer får nytt kommunenummer.
 • 68 kommuner utgår som følge av sammenslåing med andre kommuner.
 • To kommuner splittes på flere andre kommuner.
 • Det er i tillegg vedtatt 16 mindre grensereguleringer og grensejusteringer.
 • Norge får 11 fylker, mot 18 i dag.

Fylkes- og kommunereformen ble gjennomført ved årsskiftet. Her er oversikten over fylkene: (Illustrasjon: Mediegrafiker Wenche Spernes – Merkur Grafisk AS).

13 fylker slås sammen til 6 nye fylker:
 • Østfold, Akershus og Buskerud er slått sammen til Viken
 • Hedmark og Oppland er slått sammen til Innlandet
 • Vestfold og Telemark er slått sammen til Vestfold og Telemark
 • Aust-Agder og Vest-Agder er slått sammen til Agder
 • Hordaland og Sogn og Fjordane er slått sammen til Vestland
 • Troms og Finnmark er slått sammen til Troms og Finnmark
 • Fra før er Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er slått sammen til Trøndelag fylke. Det nye fylket trådte i kraft 1. januar 2018.
 • Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Oslo kommune blir videreført som i dag.
Mye data må være klart

Kartverket har av Kommunal- og moderniseringsdepartementet fått ansvaret for å koordinere IT-relaterte konsekvenser av kommune- og regionreformen. Reformen er omfattende, og det er mye data som må legges til rette nå som når reformen har trådt i kraft.

Statens Kartverk har estimert at fylkes- og kommunereformen 2020 til sammen vil føre til over hundre millioner oppdateringer i Matrikkelen og Grunnboken.

Kilde: regjeringen.no, ambita.no, aftenposten.no, kartverket.no

Fakta Ambita: Et teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. De står bak flere sentrale løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge.