fradrag overstiger inntekter
Ved skattepliktig utleie gis det fradrag for kostnader som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt jf. Skattelovens § 6-1.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Fradraget skal føres det året utgiften oppstår, og det er viktig å få med seg alle relevante fradrag for en korrekt skattlegging.

Om summen av fradrag overstiger inntektene får man et underskudd. Det vil typisk være tilfellet i et år med omfattende vedlikehold av en utleieleilighet. Resultatet av utleievirksomheten vil da være et negativt tall på skattemeldingen.

Underskudd

Underskuddet vil bli forsøkt dekket inn i andre relevante inntektskilder samme år. Slike inntektskilder vil være alminnelig inntekt med visse begrensninger og annen kapitalinntekt. Underskuddet vil ikke påvirke det man uansett må betale av trygdeavgift og trinnskatt.

Er man gift vil underskudd man ikke selv får utnyttet automatisk føres over på ektefellen, jf. skattelovens§ 6-3 (3)

Fremførbart underskudd

Har man fortsatt udekket underskudd vil det komme til fradrag på skattemeldingen det påfølgende året. Slikt restfradrag som overføres til et annet skatteår kalles fremførbart underskudd.

For lovhjemler se skatteloven §§ 6-3 og 14-6 (1).

Kanskje du også liker disse
Eiendomsskatt iStock.com
Hvordan skatten ved salg av arvet bolig beregnes avhenger av om avdøde kunne solgt boligen skattefritt på dødstidspunktet. (Foto: iStock.com).
Blir hjemmet ditt ødelagt av ras eller flom, og må gjenoppbygges, er det ikke noe krav om at det må bygges en tilsvarende bygning. Naturkatastrofe. (Foto: Ole Christian Juriks).
husleiesituasjon