Miljøbomben i hagen kan koste deg dyrt

Har du en nedgravd olje- eller parafintank på din eiendom, har du i så fall ansvar både når den er i bruk og i etterkant.

Tekst: Oda Sarine Juvet, stud jur – post@boligmentoren.no

I følge forurensingsforskriften stilles det en rekke krav til bruk og vedlikehold av oljetanker, samt hva du som eier må gjøre dersom tanken ikke lenger er i bruk. For det første har du meldeplikt. Du er ansvarlig for at oljetanken er registrert hos kommunen, som skal ha en oversikt over alle nedgravde oljetanker. I tillegg har du ansvar for at den er forsvarlig sjekket og vedlikeholdt. Oljetank som ikke er i bruk lenger, skal graves opp og leveres på godkjent deponi.

Forbudt fra 2020
Fra år 2020 vil fyring med fossil fyringsolje og parafin bli forbudt. Forbudet kommer med den hensikt å redusere utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet mener det er anslagsvis 60 000 til 80 000 fyrkjeler og 75 000 parafinkaminer som fortsatt er i bruk. Enova er et statlig foretak opprettet av Stortinget, som gir pengestøtte til husstander som vil bytte ut oljefyren med andre varmeløsninger. Dette kan koste et par hundre tusen kroner. Det er relativt få som søker støtte fra Enova til å fjerne oljefyrkjel, parafinkamin og nedgravde oljetanker til fordel for fornybar energi.

Forurensningsfare
Gamle oljetanker representerer en betydelig forurensningsrisiko og du kan risikere å bli erstatningsansvarlig dersom din gamle oljetank begynner å lekke. Folk som kjøper bolig med nedgravd oljetank, er kanskje ikke engang kjent med hvilket ansvar de får med på kjøpet. Eller de er ikke klar over at det er en nedgravd oljetank i hagen og hva de skal gjøre med den.

Det er du som eier som har ansvaret for forsvarlig bruk og forsvarlig avfallshåndtering av tanken. Du kan gå på en økonomisk smell hvis du eier en tank som forurenser. Nedgravde oljetanker er en av de største kildene til grunnforurensning. Grunneier er ansvarlig hvis dette skjer, og rensearbeidet kan bli svært kostbart.

Erstatningspliktig
Eksempler viser at skade på hage og jordsmonn kan koste fra 200 000 kroner og oppover å rydde opp. Skjer skaden på boligen blir kostnadene høyere, ofte over 600 000 kroner. Blir du erstatningsansvarlig for skade på naboeiendommer, kan beløpet bli svært høy. Det foreligger dom fra Høyesterett der en grunneier ble dømt til å betale 2,3 millioner kroner til staten for fjerning av giftstoff fra tomten hans. Grunneier har ansvar for rensingen, selv om forurensningen skjedde før han ble eier, fastslo Høyesterett. Dommen får følger også for boligeiere som har oljetank liggende nedgravd i hagen, dersom den begynner å lekke.

De fleste forsikringsselskaper dekker skade på hus som følge av sprekk i tanken, men stort sett så dekkes ikke skade på hage eller naboeiendom. Har du en eldre oljetank tilknyttet boligen din og er du usikker på om du er forsikret? Undersøk i så fall om lekkasje fra tank er dekket av vedkommende forsikring. Har du spørsmål eller erfaringer, ta kontakt med oss på: post@boligmentoren.no. eller telefon 22 42 96 06.