Medlemmer fikk fullt medhold i Eidsivating lagmannsrett

Medlemmer av BoligMentoren kjøpte i januar 2019 en tømmervilla på Lillehammer bygd i 1909. Boligen viste seg ikke å være etterisolert, selv om opplysning om dette var gitt i både salgsoppgave og tilstandsrapport. De gikk derfor til sak, og har nå endelig fått et sluttresultat i Eidsivating lagmannsrett.

Tekst: Vidar Heimset – post@boligmentoren.no

Medlemmene fikk god nytte av samarbeidsavtalen mellom BoligMentoren og
Dalan Advokatfirma.

Den 1. desember 2020 avsa Eidsivating lagmannsrett dom i saken som omhandlet kjøpernes krav om prisavslag og erstatning etter avhendingsloven.

Den forutgående dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett ble utfyllende presentert i BoligMentoren nr. 1 – 2020. Kjøperne vant der frem med krav om prisavslag knyttet til manglende etterisolering av yttervegger, jf. avhendingsloven § 4-12, i det tingretten mente det var gitt positivt uriktige opplysninger, jf. § 3-8. Kjøper vant også frem med krav om prisavslag/erstatning for kostnader til sakkyndig bistand.

Begge dommer inneholder meget interessante vurderinger av hva som kunne anses som «etterisolering» i perioden 1977-85.

Hva er etterisolering?

Hva kan anses som «etterisolering» i perioden 1977-85?.

Lagmannsretten mente det var åpenbart «at det ikke er foretatt «etterisolering» av ytterveggene, slik selger opplyste om både i salgsoppgaven og i boligsalgsrapporten. Begrepet hadde etter lagmannsrettens syn tilnærmet samme betydning i perioden 1977-85 som det har nå, selv om både materialvalg og tykkelse på isolasjonsmaterialet har endret seg siden den gang».

Eidsivating lagmannsrett støttet seg på en av takstmennenes forklaring, og kom til at en naturlig forståelse av begrepet etterisolering «er at det er lagt isolasjonsmateriale av en viss tykkelse, enten på innsiden eller yttersiden av veggkonstruksjonen. Vindsperre i form av papp har en positiv effekt ved at det forhindrer gjennomstrømming av luft gjennom veggen og inn i boligen, men bruk av papp tilfredsstiller ikke de forventninger en gjennomsnittskjøper får når det opplyses at boligen er etterisolert. Heller ikke det ekstra laget med panel eller luftsjiktet som er etablert inn mot  tømmerveggen, kan sies å tilfredsstille disse forventningene».

1 million kroner i prisavslag og erstatning

BoligMentoren ser det også som tankevekkende at både tingrett og lagmannsrett i svært liten grad vektla forklaringene fra selgerforsikringsselskapets takstmann, og de meglerne selskapet førte som vitner. Ser man sakskomplekset som et hele sier, det mye om selgerforsikringsselskapers vilje til å betale ut prisavslag og erstatning for mangler.

Lagmannsretten ga kjøperne medhold i krav om prisavslag for manglende etterisolering, erstatning for utgifter til skaderapport, i tillegg til at kjøperne ble tilkjent sakskostnader for både tingrett og lagmannsrett. Totalt ble kjøperne etter dette sittende igjen med ca. 1 million kroner i prisavslag og erstatning.

Advokat Jon-Andreas Lange i Dalan Advokatfirma DA representerte kjøperne i både tingrett og lagmannsrett. (Foto: Dalan Advokatfirma DA).

Kjøperne benyttet seg i sakens tidligste fase av BoligMentoren rådgivningstjeneste, og senere vår samarbeidsavtale med Dalan advokatfirma DA, som ved advokat Jon-Andreas Lange, representerte medlemmene både i Sør-Gudbrandsdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Dommen kan leses i sin helhet på lovdata.no