Kan utleier nekte fremleie?

Leier du ut bolig er sjansen stor for at du på et tidspunkt har opplevd at leietaker ønsker å fremleie boligen til en tredjeperson. BoligMentorens erfaring er at dette sjelden er ønskelig fra utleiers side, men kan utleier nekte?

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – post@boligmentoren.no

Fremleie vil si at hovedleietakeren overlater bruksretten sin til en tredjeperson, også kalt fremleieren. Hovedleietakeren flytter ut, og fremleieren flytter inn. BoligMentoren har i høst revidert vår gratis husleiekontrakt med et eget punkt om fremleie.

Kan fremleie nektes?

Hovedleietaker er fortsatt bundet av kontrakten, som blant annet betyr å betale husleie dersom fremleieren ikke betaler.

Etter husleieloven § 7-2 har ikke leietaker rett til å fremleie uten utleiers samtykke, så lenge ikke annet er avtalt i leiekontrakten, eller følger av annen lovbestemmelse. Utgangspunktet er derfor at leietakeren ikke kan bestemme seg for å fremleie uten at utleieren vet om, og har samtykket til det.

Utleier velger fritt om han/hun ønsker å gi samtykke til fremleie, eller ikke. Loven stiller ikke krav om saklig grunn til å nekte. Hensynet bak bestemmelsen er å verne om utleier. For utleier er som oftest leietakerens personlige egenskaper viktige, og regelen om samtykke ved skal sikre at utleier til enhver til vet hvem som leier boligen. Ønsker utleier å nekte samtykke, må svar sendes til hovedleietaker innen en måned etter mottatt søknad. Dersom utleier ikke svarer innen en måned, anses samtykke å være gitt.

Hovedleietaker har ansvar

Selv om hovedleietaker overlater bruksretten til leieobjektet til en annen, forsvinner ikke hovedleietakers plikter etter leiekontrakten ovenfor utleier. Hovedleietaker er fortsatt bundet av kontrakten med utleier, som betyr at hovedleietaker for eksempel må betale husleie dersom fremleieren ikke betaler. For utleier betyr fremleie at han fortsatt må forholde seg til hovedleietaker, mens det er hovedleietakers oppgave å sørge for at fremleieren overholder sine plikter.

Bli medlem