JUS: Seksjonering av eksisterende bygg – leietakerens kjøperett

Leier du ut bolig som skal seksjoneres? Da kan leietaker ha rett til å kjøpe boligseksjonen etter reglene i eierseksjonsloven. Huseiere som leier ut til bolig og som skal seksjonere eiendommen, har stor nytte av å sette seg inn i disse reglene, før de starter prosessen.

Tekst: John F. Treider – post@boligmentoren.no

Bakgrunnen for reglene er et politisk ønske om at flest mulig skal ha anledning til å eie sin egen bolig. Norges Huseierforbund har fått tilsendt en rapport fra Høgskolen i Bergen hvor tre studenter blant annet har undersøkt hvordan kommunene praktiserer reglene. Og rapporten avdekket store avvik mellom kommunenes praksis – alt fra det meget liberale til en streng håndheving av vilkårene i eierseksjonsloven. I NOU 2014 : 6, skriver lovutvalget at de også er kjent med denne varierende praksis som de også ser som uheldig. Utvalget legger til grunn at en liberalisering av regelverket vil motvirke dette og foreslår derfor å fjerne en del av de regler som skaper tvil og ulike tolkninger. Norges Huseierforbund vil i et eget arbeid følge opp denne NOU`en og avgi høringsuttalelse.

Eieren av boligseksjonen er pliktig til å sende leietakeren et skriftlig tilbud om kjøperett, og leietakeren kan frivillig påberope seg kjøperetten. Det er dessverre flere som oppfatter informasjonsbrevet som vanskelig å forstå og som dermed ikke gjør sin rett gjeldende. For de som benytter seg av denne kjøperetten, kan de få kjøpt seksjonen til 80 prosent av markedspris.

Samtidig er det flere grupper av leietakere som ikke har kjøpsrett etter eierseksjonsloven § 14, annet ledd. Dette gjelder blant annet ved seksjonering av fritidsboliger og for framleietakere av bolig. Leietakere med tidsbegrenset kontrakt, som utløper uten oppsigelse før leieforholdet har vart i to år, har heller ikke kjøperett.

Har du spørsmål, bare ta kontakt.