Skatt utleie (Foto: iStock.com).

Ved skattepliktig utleie må det føres regnskap som viser inntekter og utgifter. Regnskapet vil vise om utleieaktiviteten gikk med overskudd eller underskudd i det aktuelle regnskapsåret. I enkelte tilfeller oppstår spørsmål om hvilket inntektsår inntekten eller utgiften skal føres.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Hovedregelen om tidfesting av inntekter og kostnader finner vi i skatteloven § 14-2 som sier at «en fordel skal tas til inntekt i det året da fordelen tilflyter skattyteren.»

Inntekter

Inntekter ved utleie av boligen vil som hovedregel være leieinntekter som innvinnes ved overføring fra leietaker. Slike inntekter skal «tas til inntekt når skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen.»

Det innebærer at faktiske inntekter i form av betalt leie, men også krav på ubetalt leie, skal inntektsføres det aktuelle inntektsåret. Krav på tapt leie tidfestes og fradragsføres i inntektsåret tapet er endelig konstatert.

Kostnader

Hovedregelen om kostnader følger av skatteloven § 14-2, 2. ledd. En kostnad skal fradragsføres «i det året da det oppstår en ubetinget forpliktelse for skattyteren til å dekke eller innfri kostnaden».

Enkelte kostnader kan det være vanskelig å tidfeste, som for eksempel vedlikeholdskostnader når vedlikeholdet strekker seg over to ulike inntektsår. Skatte ABC sier at vedlikeholdskostnader som hovedregel skal fradragsføres det året arbeidet utføres.

Om utleieboligen står tom, er det ikke anledning til å fradragsføre manglende leieinntekt. Manglende inntekt er ikke det samme som en kostnad jf. § 6-2. Men utleier har i en slik periode fradragsrett for drift- og vedlikeholdskostnader, så fremt utleieaktiviteten ikke anses opphørt.

Kanskje du også liker disse
Angreretten. (Foto: iStock.com).
Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Hytte i skogen om vinteren.
Skatt utleie (Foto: iStock.com).