Ikke la håndverker true deg med inkasso

BoligMentoren har jevnlig kontakt med medlemmer som opplever at betalingskrav fra håndverker blir sendt til inkasso, selv om det er uenighet mellom partene om utførelsen av oppdraget, eller størrelsen på regningen. 

Tekst: Vidar Heimsetpost@boligmentoren.no 

Ved å bruke inkasso som pressmiddel for å få betalt, tar håndverkeren ikke kundens innsigelser på alvor. Mange sier at de i denne situasjonen betaler for å unngå å få betalingsanmerkning. Denne frykten er ubegrunnet så lenge innsigelsene mot utførelsen av håndverkertjenesten, eller størrelsen på regningen er reelle.

Reelle innsigelser er følgende:  
  • Håndverkertjenesten er ikke utført som avtalt, eller er det er feil ved det utførte arbeidet.
  • Håndverker har avsluttet arbeidet uten at det er ferdigstilt.
  • Regningen er ikke i samsvar med prisavtalen som ble gjort med håndverker.
  • Håndverker har utført mer arbeid enn avtalt, uten å avklare dette underveis i arbeidet. 
Få stoppet inkasso

Du kan klage på håndverker som truer med inkasso ved uenighet rundt størrelse på oppdraget og betaling. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Inkasso er ikke ment brukt i disse situasjonene, og videre inkassoinndrivelse lar seg normalt stanse med enkle grep. 

Det fremgår ikke direkte av inkassoloven at det er ulovlig å sende et omtvistet betalingskrav til inkasso, men som regel vil det være i strid med god inkassoskikk å drive inn et slikt krav, jf. inkassoloven § 8.  BoligMentoren erfarer at håndverker i mange tilfeller ikke informerer inkassoselskapet om innsigelsene som er fremsatt mot kravet. Når du mottar brev fra et inkassoselskap er rådet derfor som følger:

  • Svar inkassoselskapet skriftlig og informer om uenigheten med håndverker. Legg da ved eventuell skriftlig korrespondanse du har hatt med håndverkeren.
  • Få tydelig frem at kravet er omstridt og at du derfor ikke kan belastes med inkassoomkostninger. Videre bør du skrive at det vil stride mot god inkassoskikk å forsøke å drive inn kravet gjennom inkasso.
  • Be avslutningsvis i ditt svar om at videre inkassopågang stoppes, og at inkassoselskapet sender deg en skriftlig bekreftelse på dette. Videre kan det være lurt å skrive at dersom saken ikke avsluttes, vil du vurdere å oversende denne til Forbrukerrådet (kjøp utenfor næring) eller Forliksrådet for videre behandling.

Du kan klage på inkassoselskapet til Finansklagenemda. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Når inkassoinndrivelsen er stanset, kan du ikke lenger få en betalingsanmerkning. Omtvistede krav skal løses gjennom bruk av domstolene, normalt Forliksrådet, eller klagenemnd, normalt Forbrukerrådet for håndverkertjenester.

BoligMentoren hjelper selvsagt medlemmene ved behov i slike saker, også med utforming av brev til inkassoselskap og/eller håndverkerfirma, og med råd om hvor den underliggende tvisten skal klages inn. 

Inkassoklagenemnda

I noen tilfeller fortsetter inkassoselskapene å presse på, eller opptrer på annen måte uryddig eller ufint mot deg, selv etter at du har informert dem om uenighetene med håndverker. Vær klar over at du kan klage på inkassoselskapet til Finansklagenemda.

Inkassoselskapet plikter å opplyse deg om denne klagemuligheten når de tilskriver deg.

Dersom inkassoselskapet bryter god inkassoskikk, vil kreditor ikke lenger ha rett til å få dekket sitt inkassosalær, og i særlige tilfeller kan brudd på god inkassoskikk få betydning for inkassoselskapets bevilgning til å drive inkassovirksomhet.