Det ble ifølge SSB skutt 49 301 hjort og 27 487 elg i Norge jaktåret 2022/2023. Høst er for mange ensbetydende med jakt, og hjortedyrene er i dag en naturressurs av stor samfunnsmessig betydning. Hvordan oppstår eierskap til hjort og elg, og hvem blir eier?

Tekst: Vidar Heimset – post@boligmentoren.no

Hjorten og elgen er ville dyr som i stor grad opptrer uavhengig av Norges lover og forskrifter.

I norsk rett har man ansett ville dyr og vill fisk som eierløst løsøre. Et grovt utgangspunkt har derfor vært at okkupasjon er grunnlaget for eierskap. Den som fanger eller avliver dyret blir eier.

De ville dyrene er selvsagt sine egne herrer frem til de avlives av en jeger, uavhengig av hvilken juridisk merkelapp vi setter på dem.

Eierskapet til en død hjort eller elg

Den klare hovedregelen i viltloven er at grunneieren har enerett til jakt på sin eiendom. Denne eneretten til jakt fører ikke i seg selv til noen eiendomsrett til selve viltet. Eneretten er en rettighet til å jakte på det viltet som befinner seg på grunneiers eiendom.

Rettigheten til å jakte er igjen begrenset av en rekke bestemmelser i viltloven. Viltet må være jaktbart, det må være jakttid for det aktuelle viltet, og for hjort og elg må det foreligge fellingstillatelse. Jaktretten er videre underlagt en rekke begrensninger både når det gjelder utøvelse av selve jakten og for hvordan grunneier kan disponere over selve rettigheten.

Utøvelse av jakt i strid med viltloven er straffbart. Utøves jakten i tråd med viltloven og tilhørende forskrifter må det være riktig å legge til grunn at eiendomsrett til dyret oppstår når dette er dødt, det er først da det er mulig å tilegne seg viltet. Grunneier vil da være eier av selve viltet og den som da kan utnytte denne verdifulle ressursen.

Retten til å forfølge såret vilt

Den som under utøvelse av lovlig jakt på hjort eller elg sårer dyret, har ifølge viltloven også rett til å forfølge og tilegne seg viltet også på annen grunn enn der jegeren i utgangspunktet har jaktrett.

Denne forfølgningsretten gjelder bare ut dagen da hjorten eller elgen kom inn på annen manns grunn, og det følger videre av loven at jegeren snarest mulig skal gi den aktuelle grunneieren og kommunen melding om at det pågår forfølgning og eventuelt utfall av forfølgningen.

Hjort er hjort sa elgen som svømte over elven og ble rein.

For mange jegere er høsten og jakt den beste tiden på året. Her fra hjortejakt i Heimseta. (Foto: Vidar Heimset).

Kanskje du også liker disse
Medlemmene i BoligMentoren og Bergen Huseierforening vil nå møte et sterkere juridisk miljø innen rådgivning. Her juridisk rådgiver Ole Christian Juriks.
Er du uenig med naboen om hvor grensene til eiendommen din går, er jordskifteloven stedet svarene kan finnes, og jordskifteretten fornuftig å ta kontakt med. (Ill. foto: iStock.com).
Det er ulike typetilfeller av ulovlig bruk av boenhet; etablering av utleiehybel i kjeller eller loft, næringslokale benyttet som bolig, eller andre søknadspliktige endringer. (Ill. foto: iStock.com).
Kostnadene ved å drifte huset blir stadig høyere, forteller boligeier Arild Berglund.
jul