Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon er stadig et aktuelt tema ved for eksempel utbygging av veier, kollektivtransport, skoler og sykehus.

Tekst: Anders Myklebust Riste – post@boligmentoren.no

Ekspropriasjon er tvangsavståelse av eiendomsrett eller andre rettigheter i eiendom. Kort sagt vil ekspropriasjon si at noen overtar eiendomsretten eller rettigheter til en eiendom uten at den opprinnelige eieren ønsker eller samtykker til dette. Er vilkårene for ekspropriasjon oppfylt kan eieren ikke nekte å gi fra seg eiendommen.

Bakgrunnen for reglene

Grunnloven § 105 sier at eier har rett på «full erstatning» dersom eiendommen blir ekspropriert. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Det klare utgangspunktet er at du som eier av en eiendom står fritt til å nekte å selge denne, uavhengig av hvilket tilbud du får. Imidlertid tilsier samfunnshensyn at det i visse tilfeller er til det beste for samfunnet at noen eiendommer blir utbygd med veier, skoler eller annet selv om grunneierne ikke nødvendigvis er enige.

Ekspropriasjon må alltid ha en lovhjemmel, det vil si at det må fremgå av en lovbestemmelse hvilket formål det skal eksproprieres til.

Ekspropriasjonserstatning  

Grunnloven § 105 sier at eier har rett på «full erstatning» dersom eiendommen blir ekspropriert. Utmålingen gjøres etter reglene i ekspropriasjonserstatningsloven. Med utgangspunkt i denne loven skal det ytes vederlag etter enten bruksverdi, gjenkjøpsverdi eller salgsverdi. Utmålingsmetoden som skal legges til grunn er den som gir størst erstatning. Utmåling av ekspropriasjonserstatning, altså hva som egentlig er «full erstatning» i det enkelte tilfelle, er nesten alltid diskutabelt og har gitt grunnlag for en lange rekke rettssaker.

Er det fattet et vedtak om ekspropriasjon kan det være fornuftig å forhandle med den som eksproprierer om kompensasjon. Den som eksproprierer vil ofte spare både tid og penger på å unngå et ekspropriasjonsskjønn, noe som gir muligheter for at en forhandlet løsning kan bli bedre for grunneier enn en rettslig løsning.

Har du spørsmål om ekspropriasjon? Ta kontakt med oss på e-post eller telefon!