strømpriser
Strømprisene er rekordhøye og utleiere som står foran nye leieforhold bør ta en grundig vurdering av hvordan de ønsker å fordele kostnadene. Det er ikke adgang til å sette opp leien i et løpende leieforhold som følge av høye strømpriser.

Tekst: Ole Christian Jurikspost@boligmentoren.no

Underveis i et leieforhold er det kun anledning til å regulere leien i tråd med konsumprisindeks eller gjengs leie slik husleielovens §§ 4-2 og 4-3 foreskriver.

Les mer om regulering av leie underveis i leieforholdet her:

Strøm inkludert i husleien

Utleiere som allerede har strøm inkludert i husleien kan oppleve utfordringer knyttet til de høye strømprisene. Høye strømpriser er i seg selv ikke grunnlag for å øke husleien. Utleiere som velger å ha strøm inkludert i husleien må ved fastsettelsen av husleien ta høyde for variasjoner i strømprisene. Enkelte leietakere vil ønske eget strømabonnement, men mange ser fordelen ved at strøm er inkludert og forutsigbarheten det innebærer.

ENØK-tiltak

I dag finnes det en rekke “smarte” løsninger, som tilpasser strømbruket automatisk etter behov. Et eksempel kan være varmeovner som regulerer temperaturen basert på om folk er hjemme eller på jobb. Til en viss grad kan man oppfordre til strømsparingstiltak i leiekontrakten eller husordensreglene. Et enkelt tiltak for å begrense bruken av strøm, kan være å oppfordre leietaker til å senke temperaturen om natten og når de er på jobb eller skole.

Les mer om strømsparing her:

Strøm i tillegg til husleien

Strøm i tillegg til husleien er i utgangspunktet en rettferdig løsning. Utleier har ikke anledning til å kreve mer enn leietakers faktiske strømforbruk. Det kan imidlertid være utfordringer knyttet til å dokumentere den enkeltes leietakers strømforbruk.
En slik ordning kan særlig være problematisk i tilfeller der det er flere personer som benytter seg av samme strømmåler. Det er ikke nødvendigvis slik at en likedeling er rettferdig og gir et tilfredsstillende resultat for alle parter.

Fare for frost

Det hender at uerfarne leietakere velger å skru av all varme i boligen på grunn av høyre strømpriser når de reiser hjem til jul. Uten noen form for varme er det risiko for at rør fryser, noe som igjen kan føre til lekkasje og følgeskader. Leietaker har en plikt til å behandle leieobjektet med tilbørlig varsomhet etter husleieloven § 5-1.

Risiko for frost bør uansett reguleres i leiekontrakten ved å innta en setning om at leietaker plikter å holde boligen tilstrekkelig oppvarmet når det er fare for frost. Eksempelet med frost illustrerer at et ønske om å spare penger, potensielt kan medføre store kostnader for både leietaker, utleier og andre.

Akseptabelt inneklima

Uvettig strømsparing kan gå på bekostning av helse og miljø. For å sikre et akseptabelt inneklima bør lufting og tørking av klær reguleres i leiekontrakten, eller husordensreglene. En kombinasjon av mangelfull lufting, tørking av klær innendørs og lav oppvarming for å spare strøm, frarådes på det sterkeste.

Dersom det er fuktig og kaldt over lenger tid, er det risiko for at det kan oppstå sopp og råteskader. Det kan gå utover både boligens stand og beboers helse. Det kan også føre til konflikter og kostnader til utbedring. Sopp- og råteskader kan være utfordrende å påvise ved utflytting og derfor vanskelig å holde leietaker ansvarlig for i ettertid.

Risiko for brann?

Strømmen er dyrest når folk flest benytter den. Det medfører at enkelte legger energikrevende aktiviteter til ugunstige tider. Eksempler kan være å kjøre vaskemaskin, tørketrommel, og å lade mobiltelefoner og annen elektronikk på kveld- og nattestid. Det er en klar brannrisiko forbundet med dette dersom man sover og ikke har mulighet til å agere på en uforutsett hendelse.

Reguler gjerne i leiekontrakten eller husordensregler et klokkeslett fra når det ikke lenger skal være anledning til å kjøre vaskemaskin og tørketrommel.

Les mer om hvordan du sikrer utleieleiligheten for brann feller her:

Konklusjon

Hvorvidt man skal ha strøm inkludert, eller som et tillegg i leiekontrakten, er avhengig av mange forhold, og boligeier er selv nærmest til å ta denne vurderingen. Å ha strøm inkludert i husleien har sine fordeler. Om leietaker skal dekke strømkostnadene kan det være hensiktsmessig med en egen strømmåler.

Det er stadig høye strømpriser. Hva bør du gjøre som utleier? (Foto: iStock.com).

Kanskje du også liker disse
husleiesituasjon
husleiesituasjon
leieprisøkning
fradrag overstiger inntekter