eiendomsmegling
Finansdepartementet sendte tidligere i høst NOU 2021: 7 «Trygg og enkel eiendomsmegling. Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering» på høring. BoligMentoren har i den anledning inngitt høringssvar.

Tekst: Juridisk rådgiver – Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

BoligMentoren (Norges Huseierforbund) er en riksdekkende interesseorganisasjon stiftet i 1912. På partipolitisk nøytralt grunnlag arbeider vi for å fremme boligeieres interesser. Blant våre medlemmer finnes eiere av alle typer bolig, samt styrer i eierseksjonssameier og borettslag. I snart 110 år har BoligMentoren tilbudt sine medlemmer juridisk og teknisk bistand knyttet til det å eie bolig.

Nedenfor kan du lese utdrag fra vårt høringssvar om forslag til endrede regler i lov om eiendomsmegling.

Advokaters adgang til å drive eiendomsmegling

Når det gjelder advokaters adgang til å drive eiendomsmegling stiller vi oss bak Advokatforeningens argumentasjon som fremgår av deres høringssvar.

Foreslåtte regler for budrunden
Pkt. 19.3.7.3 Minste akseptfrist

Dagens regelverk for budgivningen gir eiendomsmegler et betydelig handlingsrom, og en plikt til å avvise bud med uansvarlig kort tidsfrist.

Forbrukerrådet var representert i utvalget og har gått god for en 30 minutters minimumsfrist. Dette til tross for at de i 2014 «refset» et tilsvarende forslag og kalte det «meningsløst» (Se e24.no 13.02.14 og e24.no 01.09.14).

Korte akseptfrister er et av de få taktiske kortene en budgiver har i møte med selger, og det er først og fremst er i tiden mellom visning og budrunden man bestemmer seg for hvor mye man er villig til å betale for boligen, ikke tiden mellom budene. Vi stiller oss bak Forbrukerrådets vurdering fra 2014.

Dersom forslaget blir gjennomført vil det samtidig sikre megler mer tid med budgiverne, noe som ikke nødvendigvis er i boligkjøpers interesse.

Pkt 19.3.7.4 Forbud mot hemmelige bud

I rapporten pekes det på at «hemmelige bud […] vanskeliggjør eiendomsmeglerens oppgave i budrunden, som er å jobbe for at selgeren skal få den beste prisen i markedet.» Uttalelsen kan tas til inntekt for at økt omfang av hemmelige bud kan bidra til å dempe boligprisveksten, noe som er et uttalt politisk mål hos de fleste politiske partier.

At dagens praksis med budrunder er innrettet på en svært prisdrivende måte har blant annet blitt problematisert av professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU Handelshøyskolen. Han har pekt på at myndighetene bør vurdere å regulere alternativer til dagens praksis med åpen auksjon ved boligsalg (se forskning.no «Slik vinner du budrunden uten å overby» 01.12.20).

Uavhengighet § 5-1

Pkt 18.3.5 Produktplassering

I drøftelsen under dette punktet fremstår det noe uklart om hvorvidt- og i hvilken grad eiendomsmeglerforetakene har anledning til å inngå avtale om produktplassering mot vederlag. Dette kunne med fordel vært presisert.

Boligstylister har ikke de samme kravene til uavhengighet som meglere. Et raskt nettsøk viser boligstylister som har avtaler eller blir sponset med alt fra sko til olivenolje, som benyttes på bilder i prospekt/salgsoppgave.

Det hadde vært interessant og fått en oversikt over hvor stor omfanget med produktplassering er og hvor mange prospekter/salgsoppgaver som er merket med «reklame» eller «sponset innhold».

I utgangspunktet bør man være varsom med å kommersialisere folks hjem, som er en utpreget privat del av samfunnet. Det er viktig at forbrukere blir informert dersom de er utsatt for reklame.

Vi vil derfor oppfordre departementet til å klargjøre reglene for produktplassering overfor aktørene i boligmarkedet, samt å gjøre rede for omfanget av produktplassering.

Pkt. 18.3.4 Formidling av forsikringer

De senere årene har det vært visse utfordringer knyttet til eierskifteforsikringene. Dette er rene rettshjelpsforsikringer som kun dekker utgifter til å føre saken i forbindelse med eierskiftet. Vår erfaring er at forsikringsproduktene er dyre, konfliktdrivende og lite egnet til å dekke boligkjøpers behov.

Som følge av endringene i avhendingsloven er det grunn til å tro at det vil komme nye forsikringsprodukter i markedet.

I et uavklart marked med nye produkter på trappene er det uheldig at meglere som har stor påvirkning på salgsprosessen også får anledning til å formidle forsikringer. Vi er redd for at forslaget kan virke hemmende på den frie konkurranse mellom forsikringsselskapene i dette nye landskapet.

BoligMentoren (Norges Huseierforbund)

Ole Christian Juriks

Juridisk rådgiver

Les mer om høringen og rapporten på regjeringens nettsider

Les vår artikkel om eiendomsmegling og bolighandel i Danmark

Kanskje du også liker disse
Tinglysning eiendommer (Ill. foto: iStock.com).
Esker til flyttejobben. (Foto: iStock.com).
Advokat og boligeier iStock.com