Skatt utleie (Foto: iStock.com).

Det gis fradrag for kostnader som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Ved skattepliktig utleie av bolig er det en rekke kostnader som er relevante og som kan fradragsføres. Det er viktig å få med alle fradragene slik at skattepliktig inntekt blir korrekt.  

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Om utleier leier ut en del av sin egen bolig vil inntektene i mange tilfeller være skattefrie, og fradrag er da ikke relevante. I tilfellene der utleie av egen bolig er skattepliktig må fradrag som knytter seg til boligen som helhet beregnes forholdsmessig, etter hvor stor andel av huset som leies ut.  

Det gis ikke fradrag for kostnader knyttet til kortidsutleie av egen bolig eller fritidsbolig du bruker selv. I disse tilfellene får man i stedet et bunnfradrag på 10 000 kroner og et sjablongfradrag på 15 prosent. 

Skatt ved utleie av bolig – dette bør du vite

Typiske kostnader du kan få fradrag for:
Forsikring

Du kan få fradrag for forsikring knyttet til utleieboligen.  

Eiendomsskatt

Du kan få fradrag for eiendomsskatt for den utleide boligen. 

Strøm mm.

Du kan få fradrag for kostnader til strøm, vann og oppvarming om dette er inkludert i leien. 

Annonsering, megler mm.

Du kan få fradrag for kostnader til annonsering, visning, kontrakter og megler for å skaffe leietaker. 

Depositumskonto

Du kan få fradrag for kostnader du har hatt for å etablere depositumskonto 

Administrasjon

Du kan få fradrag for kostnader til administrasjon av utleieforholdet, som kostnader til nødvendig kontorrekvisita, regnskapsfører og juridisk bistand som knytter seg til leieforholdet. 

Men merk at kontingent for medlemskap i en medlemsorganisasjon som BoligMentoren dessverre ikke kan fradragsføres. 

Reise 

Du kan få fradrag for faktiske kostnader til reiser i forbindelse med utleie forutsatt at utleien ikke anses som virksomhet. Ved bruk av privatbil kan fradrag kreves etter satsen for yrkeskjøring. 

Om utleien drives som virksomhet gjelder alminnelige regler for arbeids- og yrkesreiser. 

Felleskostnader i borettslag og sameie 

Du kan få fradrag for felleskostnader der boligen leies ut. Men det gis ikke fradrag for nedbetaling eller renter av fellesgjeld. Dersom fellesgjelden er inntatt i felleskostnadene, må disse kostnadene trekkes fra.  

Personlig gjeld innrapporteres av banken og du får fradrag for rentekostnaden. Les mer. 

Vedlikehold 

Du kan få fradrag for kostnader knyttet til vedlikehold. Vedlikehold vil si å bringe eiendommen tilbake til en stand den tidligere har vært i. 

Kostnader med å sette eiendommen i en bedre stand eller endringer av boligen regnes som påkostninger og kan ikke føres som fradrag. Påkostninger kan legges til inngangsverdien på eiendommen og redusere beskatningen ved et senere skattepliktig salg. 

Arbeid kan inneholde elementer av både vedlikehold og påkostning. Da må det gjøres en konkret vurdering av hvor stor andel av arbeidet som utgjør hva. 

Utleie i mindre enn seks måneder første år 

Det gis ikke fradrag for vedlikehold ved utleie i mindre enn seks måneder det første regnskapsåret. 

Vedlikehold ved overgang mellom skattefritt og skattepliktig utleie 

I overgangen mellom skattefritt og skattepliktig utleie er det begrensninger for hvor mye du kan kreve i fradrag for vedlikehold. For hvert år utleien har vært skattefri i løpet av de siste fem årene reduseres fradraget for vedlikehold med 10 prosent av det som overstiger 10 000 kroner.  

Eget arbeid 

I forbindelse med vedlikehold oppstår gjerne spørsmålet om det er anledning til å fradragsføre kostnader knyttet til eget arbeid. Verdien av eget arbeid er skattepliktig inntekt, slik at fradrag vil utlignes av skatten på arbeidet. Derfor ser man i praksis bort fra eget arbeid.  

Les mer om fradrag for eget arbeid

Festeavgift 

Betaler du festeavgift til grunneier for tomten kan dette fradragsføres. 

Møbler og innbo 

Ved møblert utleie får du fradrag for kostnader til møbler og innbo, såfremt verdien av den enkelte gjenstand ikke overstiger 30 000 kroner. Om verdien av gjenstanden overstiger dette beløpet må kostnaden avskrives med 20 prosent hvert år, frem til verdien er under 30 000 kroner og restbeløpet kan fradragsføres i sin helhet det påfølgende året. 

For møblert utleie i egen bolig får du et sjablongfradrag på 15 prosent av leieinntektene for slitasje. Forutsetningen for fradraget er at leieforholdet er midlertidig, maks 3 år, og at utleier bor i boligen før og etter leieforholdet. 

Perioder uten utleie 

Om utleieboligen blir stående tom i perioder som følge av vedlikehold eller problemer med å finne ny leietaker påvirker ikke det i utgangspunktet fradragsretten, så fremt utleieaktiviteten ikke anses opphørt. 

Fradrag ved avvikling 

Ved avvikling av utleien gis det fradrag for kostnader i en rimelig avviklingsperiode. Det vil typisk være vedlikehold som knytter seg til utleien eller driftskostnader i påvente av salg. 

Når fradrag overstiger inntekter 

For det tilfellet at fradragene overstiger inntektene i utleieforholdet blir resultatet negativt. Underskuddet går til fradrag i eventuelle andre inntekter eller overføres til påfølgende skatteår. 

Les mer: Fradrag overstiger inntekter

Kanskje du også liker disse
kommunesammenslåing