Forslag om nye regler for Airbnb og kortidsutleie i sameier og borettslag

Regjeringen la fredag 7. desember frem forslag til en ny regel i eierseksjonsloven som setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier. Videre foreslås det regulering av muligheten til å drive korttidsutleie i borettslag.

Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no

Bli medlem

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Meland håper forslaget vil bidra til bedre bomiljøer og forhindre unødvendige konflikter. Forslaget fra regjeringen går ut på at de ikke skal være anledning til å kortidsutleie en bolig i sameie i mer enn 90 dager i året. Korttidsutleie betyr i denne sammenhengen leieforhold av kortere varighet enn 30 dager.

Videre foreslås det at det enkelte sameie kan vedtektsfeste et annet tak for korttidsutleie innenfor et intervall på 60-120 dager. En slik avgjørelse vil kreve 2/3 flertall på årsmøtet.

Forslaget åpner også for korttidsutleie i borettslag. Det foreslås at den enkelte andelseier skal ha rett til å korttidsutleie egen bolig i inntil 30 dager uten å måtte søke styret om godkjenning.

Er 90 dager Airbnb hos naboen for mye?

BoligMentoren erfarer at mange i kortidsutleie i borettslag opplever større uro i nabolaget, manglende kjennskap til husordensregler og økt usikkerhet for småbarnsfamilier. (Ill foto: iStockphoto.com)

BoligMentoren vil som et utgangspunkt alltid være skeptiske til inngrep i den frie eierrådigheten. Imidlertid er tilbakemeldingene vi får fra medlemmer som er naboer til seksjoner hvor det drives intens kortidsutleievirksomhet nedslående, og BoligMentoren har forsøkt å formidle disse tilbakemeldingene i høringsrunden forut for lovforslaget. Medlemmer peker blant annet på betydelig større uro i nabolaget, manglende kjennskap til husordensregler og usikkerhet for småbarnsfamilier. På populære turiststeder får vi tilbakemelding om at mange leieforhold ofte ikke har lengre varighet enn to-tre dager.

Intensiv korttidsutleievirksomhet gir åpenbare konsekvenser for sikkerhet i sameiet. Mange sameier har høy brannsikkerhet, men dette krever at naboene kjenner systemene. Mange uttrykker videre usikkerhet med tanke på barns lek utenfor bolig. Med stor utskiftning av beboere, følger mindre trygghet for at andre i nabolaget er oppmerksomme på barna og ellers til å stole på.

Økning i skadedyr

Vi har også fått flere tilbakemeldinger om skadedyrproblematikk knyttet til intensiv korttidsutleievirksomhet. Dette vil på sikt medføre større vedlikeholdsutgifter og dyrere forsikringspremie for mange sameier.

Lovforslaget skal behandles politisk, og et sentralt spørsmål vil trolig bli om et tak på 90 dager vil være egnet til å bedre bomiljø og forhindre unødvendige konflikter. At forslaget muligens rammer den rene «hotellutleien» i noen grad er klart, men mange vil nok også oppleve 90 dager med korttidsutleie hos nærmeste nabo som svært intenst og belastende.

Bli medlem