Skrive testament.

De siste årene har vi sett en økt bevissthet rundt- og interesse for å opprette fremtidsfullmakt. Vi opplever imidlertid at mange ikke skiller så godt mellom hvilket innhold som passer i en fremtidsfullmakt, og hvilket som passer i et testament.

Tekst: Vidar Heimset – post@boligmentoren.no

Det enkleste først: Fremtidsfullmakten gjelder mens du lever, testamentet gjelder når du er død. Her får du en enkel oversikt som vil gjøre det lettere å orientere deg:

Fremtidsfullmakt: 

Når blir dette aktuelt: Demens / alvorlig sykdom kan gjøre at du trenger hjelp i fremtiden. Har du skrevet en fremtidsfullmakt vil denne tre i kraft når en lege erklærer at du har mistet din samtykkekompetanse.

Hjemmel: Vergemålsloven. 

Hvorfor: Du ønsker at noen du har særlig tillit til skal ivareta dine interesser. Fremtidsfullmakt erstatter vanlig vergemål. 

Krav til deg: Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. 

Hva skal stå i fullmakten: Du bestemmer selv hvor mye eller lite fremtidsfullmakten skal regulere, men forsøk å angi så presist som mulig hva fullmektigen skal ha rett til å gjøre.

Fullmakten kan omhandle både økonomiske og personlige forhold. Mange ønsker også å angi i fullmakten hvem som skal anses som nærmeste pårørende. Dette må i så fall fremgå tydelig. Du kan også bestemme at det skal gis forskudd på arv.

Ikke skriv hva som skal skje med dine eiendeler etter at du har falt fra. Dette hører hjemme i et testament, ikke i en fremtidsfullmakt.

Kan du skrive selv: Det kan du, men få tak i en god mal siden det gjelder en rekke formkrav, krav til vitner m.m.
Blir det for komplisert – søk juridisk rådgivning. Medlemmer i BoligMentoren har tilgang til mal for fremtidsfullmakt. 

Oppbevaring: Som fullmaktsgiver er du selv ansvarlig for at den originale fremtidsfullmakten oppbevares trygt. Vårt råd er at det opprettes to originaldokumenter, og at du og fullmektigen din tar vare på hver deres original. 

Testament: 

Når blir dette aktuelt: Når du er død. All arv går over til livsarvingene på det tidspunktet du dør, med mindre annet er bestemt i testamentet eller følger av loven. 

Hjemmel: Arveloven. 

Hvorfor: Dine eiendeler og verdier skal fordeles i tråd med dine ønsker. Samtidig avverger et testament svært ofte uenighet om arveoppgjøret. 

Krav til deg: Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå og vurdere disposisjonene du gjør i testamentet. 

Hva skal stå i testamentet:    Ditt formål med testamentet er å bestemme hva som skal skje med dine verdier og eiendeler når du er død. Du må derfor angi så presist som mulig hva du ønsker skal skje.                                              

Arveloven har regler som er laget for å ivareta ektefelle, samboer og barn, og begrenser friheten du har til å testamentere som du vil. 

Kan du skrive selv: Ja det kan du, men arveloven er på en del punkter noe komplisert, den inneholder begrensninger, og det gjelder strenge formkrav. I mange tilfeller vil det være tilrådelig med advokatbistand under opprettelse av testament. 

Oppbevaring: Du kan levere testamentet, i original, til oppbevaring i enhver tingrett. Tingretten skal sørge for at et testament som er levert til oppbevaring, legges frem når du er død.

Kanskje du også liker disse
Skrive testament.
Eldre ektepar signerer en fremtidsfullmakt. Den ene er fullmektig.
Inntil en samboerlov er på plass, anbefales det sterkt å opprette en samboeravtale. (Ill. foto: iStock.com).
Hva skjer med boligen når du flytter på sykehjem? (Foto: iStock.com).
Utgangspunktet i et ekteskap er at formue, herunder bolig, er felleseie som skal deles likt. Samboere med felles bolig, har rett på verdien av sin del av eierbrøken ved samlivsbrudd. (Foto: iStock.com).