Forbrukerombudet vil holde øye med boligmarkedet

Forbrukerombudet skal dette året holde et ekstra godt øye med finans, IKT, fjernsalg og bolig.
– Årsaken er at forbrukerne blir stilt overfor stadig nye og kompliserte valg ved kjøp og inngåelser av avtaler på disse markedene, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Forbrukerombudet skal ut fra hensyn til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og standard kontraktsvilkår er i samsvar med markedsføringsloven. En dårlig beslutning kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte.
– Derfor er det viktig at forbrukerombudet ligger i forkant når det vokser frem nye trender og utfordringer, sier Nergård.

Fire bolig-punkter
For boligmarkedet dreier det seg om fire hovedpunkter: Tilsyn med forbrukerkontrakter ved kjøp av prosjektert bolig, tilsyn med utleiers boligkontrakter, bruk av lokkepriser og etterlevelse av bransjenormen for markedsføring av boliger. I sin tiltaksplan utdyper Forbrukerombudet utdyper hvordan de skal jobbe inn mot boligmarkedet dette året:

Boligmarkedet er komplekst, og de fleste forbrukerne opptrer på denne arenaen bare noen få ganger. Ved å føre et aktivt tilsyn med boligmarkedet kan Forbrukerombudet bidra til et trygt marked og begrense sivile tvister i etterkant av et kjøp eller leieforhold.

Økende boligvekst

Befolkningsveksten vil føre til stor utbygging av nye boliger i årene som kommer. Forbrukerombudet har de senere årene ført aktivt tilsyn med forbrukerkontrakter ved kjøp av prosjektert bolig.
– Mange av kontraktene vi har sett på har hatt en uklar ferdigstillelsesfrist, noe som etter Ombudets syn gjør avtalen urimelig. Også i 2015 vil ombudet kartlegge kjøpekontrakter og kreve endring av urimelige vilkår, sier Nergård.

Uklar markedsføring

Når en forbruker kjøper en bolig som ennå ikke er bygd, er han i stor grad prisgitt den informasjonen utbygger og megler gir i markedsføring en av prosjektert bolig. Derfor har kjøper et stort behov for utfyllende og nøytral informasjon om boligens kvaliteter, omgivelser og kostnader.
– Vi ser ofte at viktig informasjon om boligene og utearealene drukner i bilder av mindre vesentlige detaljer. Derfor vil vi føre tilsyn med at prosjekterte boliger blir markedsført i samsvar med markedsføringsloven, sier Ombudet.

Riktige og viktige kontrakter

Høye boligpriser og et strengt krav til egenkapital gjør at mange må leie bolig fremfor å eie. Tidligere tilsyn med utleieres boligkontrakter viste at flere aktører hadde urimelige vilkår om vedlikeholdsansvar.
– Vi har tatt opp sak med flere utleiere, hvor vi krever endringer i kontraktene. Forhandling med disse aktørene vil fortsette utover året. Vi vil også gjennomgå kontrakter fra flere utleiere og vurdere om de opererer med urimelige vilkår, sier Gry Nergård.

Fjerne lokkepriser

Et annet forbrukerproblem for boligkjøpere er bruk av lokkepriser. Da er prisantydninger satt lavere enn reell forventning, for å trekke potensielle kjøpere til visning. Dette ønsker Forbrukerombudet en slutt på og skal bidra til å forhindre bruk av lokkepris på boligmarkedet.
– Tidligere tilsyn med prismarkedsføringen har hatt god effekt. Dersom vi ser tendenser til at problemet med lokkepriser kommer tilbake, vil Forbrukerombudet derfor prioritere tilsyn med dette også i år, sier hun.

I 2014 ble bransjenormen for markedsføring av bolig sluttført. Her stilles det blant annet krav om at standardisert nøkkelinformasjon om boligen skal gis tidlig i salgsoppgaven, og at salgsoppgavene skal ligge enkelt tilgjengelig på Internett. Dette vil Forbrukerombudet i år kartlegge, for å se om kravene i normen etterleves av eiendomsmeglerbransjen.

Forbrukerombudet vil i 2015 holde et ekstra godt øye med boligmarkedet og boligbransjen. Her Forbrukerombud Gry Nergård. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no).

Forbrukerombudet vil i 2015 holde et ekstra godt øye med boligmarkedet og boligbransjen. Her Forbrukerombud Gry Nergård. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no).