Flate tak og takterrasser dominerer skadestatistikken. Til sammen utgjør skader på slike konstruksjonen tre fjerdedeler av de innrapporterte takskadene. Hoveddelen av takskader knytter seg til vanninntrengning.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

De siste årene har det blitt stadig mer populært å bygge hus med flate tak. Flate tak bidrar til full utnyttelse av den øverste etasjen og åpner for bruk av takflaten til takterrasse. Det er forståelig at både folk og utbygger ønsker de kvaliteter flate tak tilbyr. Det er samtidig visse utfordringer knyttet til flate tak som det er greit å være oppmerksom på.

Vi har tatt en prat med vår samarbeidspartner Tryg Forsikring om hva man som huseier bør være oppmerksom på når det gjelder tak og forsikring.

Produktsjef i Tryg Einar Brekken sier de ser en økt risiko knyttet til skade på flate tak og takterrasser:

Hus med flate tak hvor vannet ikke renner naturlig av taket, har betydelige større risiko for vanninntrengning, forteller han.

Typiske skader

Det er ikke gitt at alle forsikringsselskap dekker skade på flate tak. Sjekk hva din forsikring dekker.

Endringen i byggeskikk og bruken av tak til rekreasjon medfører en vesentlig risiko for betydelige skader. Skadene som går igjen knytter seg til bruksslitasje, tette sluk og dårlig konstruksjon. Gjennomgående skader er utilsiktede hull i membranen, manglende fall og skjøter/overganger som svikter.

Flate tak som benytter sluk fremfor helling for å ta unna vannet, er særlig utsatt. Dersom sluket tettes med blader eller annet, dannes raskt dammer med vann på taket. Om det da er hull eller sprekker i membranen er det kritisk. Slike skader er vanskelige å oppdage og kan føre til store skader.

Mer ekstremnedbør

Klimaendringer vil føre til mer ekstremnedbør. Det er derfor viktig at taket er dimensjonert for å tåle store vannmengder oftere. Dette stiller strenge krav til huseier når det gjelder tilsyn og vedlikehold.

Det er viktig at utbyggere tar høyde for klimaendringene slik at det bygges på en måte som er tilpasset fremtidens klima. Det er viktig at det bygges hus som er trygge og gode å bo i også for kommende generasjoner huseiere.

Forsikringsselskapene

Med moderne bruk og byggeskikk i kombinasjon med klimaforandringer er det en risiko for at vi pådrar oss betydelige fremtidige utbedringskostnader. Huseiere må være bevisst denne utgiftsposten og se på tilpasningsmuligheter.

Dette synspunktet deles også av Einar Brekken:

Hvis klimaendringer fører til mer nedbør og flere stormer, som er sannsynlig, vil risiko for skader øke. Med flere skader vil prisen på forsikring øke, sier han.

Hva dekkes av forsikringen?

Vannskadene ved flate tak kan være alvorlige.

Det er ikke gitt at forsikringsselskapet dekker skader på tak. I de fleste forsikringsavtaler er ikke takskader dekket. Regn er vanlig, og vanninntrengning kan ofte unngås med alminnelig vedlikehold. Til gjengjeld er som regel følgeskadene inne i huset dekket.

I Tryg er ordningen slik:

-Skade på selve taket er ikke dekket av forsikring. Følgeskader av vanninntrengning dekkes av ekstra dekning. Det er ikke dekket av standard dekning, forteller Brekken.

Arkitektoniske tradisjoner

Produktsjef Brekken i Tryg er tydelig på at dagens byggeskikk med flate tak utgjør en risiko for fremtidige utbedringskostnader:

Tradisjonell byggeskikk med skråtak er mere robust for å unngå vannskader, enn bygg med flate tak, sier han.

Det er nok en grunn til at vi i alle tider har hatt skråtak på husene våre. Skråtak leder effektivt vann bort fra bygningskroppen og begrenser vannlekkasjer. Det er viktig at vi bygger fornuftige hus i gode materialer. Vi må ikke la høyere arealutnyttelse gå på bekostning av byggets kvalitet og levetid.

Tips til huseiere

Sjekk taket med jevne mellomrom. Fjern blader og annet fra sluk og takrenner. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap så du vet hva som gjelder for ditt hus.

Kanskje du også liker disse
Bygge om boden iStock.com
Innbrudd (Foto: iStock.com).
tilbygg og terrasser(Foto: Helene Aarnes).
Vask vinduene minimum 1-2 ganger utvendig, og innvendig 4 ganger per år. (Foto: iStock.com).
Barn stikkel hodet ut av en snøhule.