Finanstilsynet vil stramme inn lånekravene

For å bremse veksten i boligpriser og gjeld foreslår blant annet Finanstilsynet at minst 2,5 prosent av boliglånet nedbetales årlig fra første år.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Det var 6. mars i går at finansminister Siv Jensen (Frp) ga Finanstilsynet ti dager på å vurdere tiltak for å bremse veksten i boligprisene og folks boliglånsgjeld. I svarbrevet fra Finanstilsynet sist mandag foreslår de en forskrift som tar utgangspunkt i tilsynets retningslinjer for boliglån.

Tilsynet opplyser at en forskrift i større grad vil bidra til en strammere utlånspraksis, enn regelverket som er i dag.

– Til tross for enkelte innvendinger, er Finanstilsynet kommet til at det er mest hensiktsmessig å forskriftsfeste krav til utlånspraksis. En forskriftsfesting er nødvendig for å fjerne eller sterkt begrense bankenes rom for å fravike normene for utlånspraksis, skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

Flere forslag til innstramming

  • Finanstilsynet vil også at renteøkningen som skal legges til grunn for stresstestingen av låntakers betjeningsevne, økes med 1 prosentpoeng. Det betyr at låntakerne kunne tåle en renteøkning på seks prosentpoeng, mot dagens fem prosentpoeng.
  • Finanstilsynet ønsker også å innføre et krav om minst 2,5 prosent årlig avdragsbetaling fra første år for alle nedbetalingslån med belåningsgrad over 65 prosent. Dette tilsvarer avdragskravet for et serielån med 40 års løpetid.
  • Tilsynet vil beholde maksimal belåningsgrad for nedbetalingslån på 85 prosent av boligens verdi, men denne kan økes dersom det kan stilles betryggende tilleggssikkerhet i annen eiendom.
  • Videre reduseres maksimal belåningsgrad for rammelån fra 70 prosent til 65 prosent, og uten mulighet for høyere belåningsgrad etter særskilt forsvarlighetsvurdering.

Tilsynet har droppet punktet i retningslinjene der tilsagn om personlig sikkerhet (kausjon/garanti) for deler av lånet sidestilles med sikkerhet i annen eiendom som grunnlag for høyere belåningsgrad enn 85 prosent.

Midlertidig tiltak

Finanstilsynet påpeker at en forskrift vil gi grunnlag for en strammere tilsynsmessig oppfølging. Da kan bankene blant annet gis pålegg dersom de bryter forskriftsbestemmelsene.

Tilsynet presiserer også at deres forslag til forskriftsregulering av utlånspraksis, er et inngripende tiltak og bør ikke være et permanent virkemiddel. De understreker at forskriften bør oppheves, eventuelt justeres, når markedsforholdene tilsier det.

Forslaget på høring
I en pressemelding fra Finansdepartementet kommer det frem at setter pris på en grundig tilråding fra Finanstilsynet om mulige tiltak mot vekst i husholdningenes gjeld og boligpriser.
– Det er viktig å få konkrete faglige råd om hvordan risikoen i husholdningssektoren kan dempes. Vi vil sende forslagene på høring, og gå nøye gjennom dem i lys av høringsmerknadene, sier finansminister Siv Jensen. Hun varsler at høringsfristen vil bli seks uker.

Mer om Finanstilsynets forslag kan du lese her:

Mer om Finansdepartementet reaksjonen kan du lese her: