Få boligpolitiske endringer i statsbudsjettet

Forslag til statsbudsjett for 2015 ble lagt frem i begynnelsen av oktober. Blir forslaget godkjent vil det for boligeiere flest ikke innebære noen vesentlig endring. Her kommer BoligMentorens reaksjon på noen av forslagene.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Her er kort om de boligpolitiske sakene i forslaget til Statsbudsjett for 2015:

  • Regjeringen foreslår en uendret ramme til Husbanken på totalt 20 milliarder. Dette er nivået kapasiteten har ligget på de to siste årene. Mange får nå avslag på sine søknader.
  • Regjeringen foreslår ingen endringer i likningsverdsettelsen av primærboligen og fritidsbolig. Likningsverdien på sekundærbolig nummer to og øvrige økes fra 60 til 80 prosent. Likningsverdien av den første sekundærboligen endres ikke.
  • Regjeringen foreslår å øke normrenten på boliglån i Statens Pensjonskasse fra 1,25 prosent til 1,5 prosent, slik at det blir mer harmonisert med ordinære boliglån.
  • Regjeringen foreslår 670 millioner i tilskudd til utleieboliger.
  • Regjeringen foreslår å bygge 1500 studentboliger i 2015.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner til ByggNETT – prosjektet for digitalisering av plan- og byggesaksbehandling.
  • Regjeringen gjør ingen endringer i BSU ordningen.
  • Regjeringen vil innføre en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for ENØK-tiltak i hjemmet, og tar sikte på å bruke 250 millioner årlig til satsingen.

Dette mener BoligMentoren:

Som ventet ble det en reduksjon i formuesskatten ved at innslagspunktet ble økt.
– Dette har vi arbeidet for i en årrekke, og vi er glade for at denne endringen kommer. Vi er mindre begeistret for at likningsverdien på sekundærbolig, f.eks en utleiebolig som ikke er i tilknytning til eget hjem, øker. Dette betyr økt skatt på verdien av denne boligen. Vi mener at det er uklokt av Regjeringen å gjøre det dyrere for utleiere av bolig så lenge det er et så stor press på det private leiemarkedet som det er i dag. Vi forstår regjeringens ønske om å vri investeringer fra eiendom til næring, men de burde unntatt utleieboliger fra denne økningen for å hindre et enda større press og økte priser i leiemarkedet, sier administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly.

Hun uttaler videre at på lengre sikt kan dette være et positivt tiltak for de som skal kjøpe egen bolig.
-Det kan bety at flere som leier kan kjøpe bolig. Regjeringen skal likevel vokte seg for å gjøre det for dyrt, for da blir det sprengt kapasitet på det private leiemarkedet som allerede er en stor andel av de private utleieboligene i Norge, sier Bjørkly, og fortsetter: men dette kan også få konsekvenser for boligbyggingen. Ved mindre interesse fra eiendomsinvestorer for å få satt i gang bygging av byggeprosjekter, så vil boligbyggingen bli dempet, og dette igjen vil redusere tilbudssiden og føre til høyere boligpriser.

Ingen endringer i BSU
– Vi synes også det er svært negativt at regjeringen ikke følger opp med ytterligere økning i BSU. Både det årlige beløpet på 25 000 og det totale sparebeløpet på 200 000 er altfor lavt til at det kan bidra alene som egenkapital i dagens marked. Vi mener at også ungdommer som ikke har kapitalsterke foreldre skal ha muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet.
– Det gjør vi best ved å ha en BSU-ordning som er god nok. Det er den ikke i dag, sier Bjørkly.

Ikke ROT-fradrag
BoligMentoren er også skuffet over at det ikke er fremmet forslag om innføring av et ROT-fradrag, fradrag for vedlikehold av eget hjem. Som du kunne lese i forrige nummer av Huseierinfo er vi en varm forsvarer av et slikt fradrag for å sikre vedlikehold av hus og hjem, samt at slikt arbeid ikke gjøres svart.
– Dette mener vi er det viktigste tiltaket for å få flere til å velge hvitt og vi vil fortsatt jobbe aktivt for innføring av et ROT-fradrag fordi vi tror at hvis den enkelte boligeier får trekke fra 28 prosent av utgiftene på selvangivelsen, vil det i mange tilfeller marginalisere forskjellene i tilstrekkelig grad til at det blir naturlig å velge hvit arbeidskraft. Vi kommer til å fortsette vårt engasjement for et slikt fradrag frem mot neste statsbudsjett, forteller Bjørkly.