Energitiltak hjemme

Enovatilskuddet er en støtteordning for næringslivet og private husholdninger som ønsker å redusere energibruken. Ordningen skal blant annet gjøre det enklere for boligeiere å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i helårs- og fritidsboliger.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Som boligeier har du rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i energismarte løsninger som dekkes av ordningen. For å få støtten må tiltaket være startet, gjennomført og betalt av deg selv. Det er viktig at arbeidet er utført av et foretak som tilfredsstiller kompetansekravene i Enovas kriterier for å motta enovatilskuddet, og at du har faktura og dokumentasjon på arbeidet som er utført.

Du må kunne dokumentere boligens energitilstand før og etter oppgraderingen. Det anbefales derfor at du engasjerer en energirådgiver i forkant av et planlagt tiltak på boligen. Vær også oppmerksom på at all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 24 månedene før søknadsdato.

Hva slags tiltak støttes?

Enova støtter hovedsakelig energiteknologi som er i startfasen, når etterspørselen er lav og prisene høye. Formålet med støtten er å stimulere salget, slik at energitiltaket blir mer etterspurt. Høyere etterspørsel vil normalt gi flere leverandører og lavere pris, og Enovatilskuddet vil da ha oppfylt sin misjon.

Du kan få støtte til bestemte energitiltak, eller ved å oppgradere boligen til dagens energistandard. Men det kan tidvis være vanskelig for deg som forbruker å vite om ditt planlagte tiltak er omfattet av ordningen. Eksempelvis kan det være vanskelig å skille mellom «etterisolering» som ikke omfattes, og «oppgradering av bygningskroppen» som omfattes.

Blant tiltak som støttes av Enova er solceller, balansert ventilasjon, smarte varmtvannsberedere og vannbåren varme. Tiltakene som støttes kan variere, så det er viktig å undersøke dette grundig før du går i gang. Les mer om Enovatilskuddet og kriteriene for støtte på Enovas hjemmeside. Nettsiden gir også råd om gode tiltak du kan gjennomføre uten støtte.

Kritikk mot tilskuddsordningen

Det har fra flere hold blitt hevdet at Enova og Enovatilskuddet er for komplisert og byråkratisk til å treffe den gjengse husholdning. I 2020 var det ikke nok kvalifiserte søknader til at Enova klare å dele ut sine tildelte midler. Tilsvarende ordning i Danmark har stor oppslutning og deler ut flere ganger så mye i til energieffektiviseringstiltak til private husholdninger som det Enova gjør.

Det har også blitt pekt på at det gjerne er næringslivet og ikke private husholdninger som får mest i støtte. Dette til tross for at potensialet for energisparing i den private boligmassen i Norge er enormt.

Regjeringen har økt satsningen på Enova med 500 millioner kroner i 2023. Dette gjør at samlet bevilgning til Enova utgjør 4,5 milliarder kroner inneværende år.

Nasjonalt løft

Energikommisjonen la den 1. februar 2023 frem en rapport om hvordan vi skal møte morgendagens energiutfordringer. Kommisjonen peker på behovet for et nasjonalt løft for energieffektivisering av bygg og boliger, hvor potensialet er stort.

Enovastøtte trekkes frem som et viktig virkemiddel for å hjelpe enda flere husholdninger til å gjennomføre enøk-tiltak. Kommisjonen foreslår å utvide mandatet til Enova slik at tilskuddet ikke begrenses til nye produkter, men også omfatter velprøvde energitiltak som etterisolering, varmepumper og annen støtte til oppgradering av bolig.

Les også:

En million nordmenn ekskludert fra tilskuddsordningen til Enova

Solceller blir stadig mer lønnsomt

Enova øker støtten til strømstyring og solceller

Kanskje du også liker disse
Solcellestøtten, som i fjor ble økt vesentlig, blir i år satt ned igjen. (Foto: Shutterstock).
Både utenpåliggende panel (som her) og integrerte har tilnærmet lik effekt. (Foto: Shutterstock).
Olje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum håper at den nye loven vil legge bedre til rette for egenproduksjon av lokal, fornybar kraft. Styreleder John Ravlo (i midten) i Funkisgården borettslag på Torshov ønsker å anlegge solceller på taket. (Foto: Arvid Samland / OED).
Energitiltak hjemme
Stabel med ved og vedovn med fyr.