Enklere å bygge på egen eiendom

1. juli i år trådte en rekke endringer i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven i kraft. I mange tilfeller vil endringene gjøre det enklere for de som ønsker å gjøre mindre tiltak på egen eiendom.

Tekst: Stud. jur. Malin Lorentzen-Lund – post@boligmentoren.no

Formålet med endringene er i hovedsak å effektivisere byggesaksprosessene, samt å frigjøre tid for kommunene. Det uttalte ønsket er at saksbehandlingen i kommunene skal bli raskere og mer effektiv, og at det skal være god forutsigbarhet for alle involverte.

Det er søknadsplikten for en del tiltak man kan gjøre på egen eiendom som har falt bort. Forskjellen på tiltak som krever søknad, og tiltak som er unntatt fra dette, er at kommunen i sistnevnte tilfeller ikke forhåndsvurderer lovligheten. Det er da tiltakshaver alene som er ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med de krav som følger av plan- og bygningsloven og annet regelverk. Gjøres ikke dette, kan man risikere å måtte rive.

Større tiltak blir unntatt fra søknadsplikt
Også tidligere var det et unntak for mindre tiltak på egen eiendom etter plan- og bygningsloven, men tiltakene uten søknadsplikt var da av vesentlig mindre størrelse enn hva de nå kan være. Både etter de tidligere og nåværende, er det krav om at tiltakene må oppføres på bebygd eiendom. De kan hverken brukes til beboelse eller annet varig opphold. Man vil heller ikke kunne underbygge med kjeller. Det vil dermed fortsatt være tiltak som garasjer, uthus og lignende som faller inn under bestemmelsen.

Det har vært alminnelig praksis i mange kommuner at garasjebygg i den størrelsesorden som faller inn under de nye bestemmelsene, normalt godkjennes plassert inntil 1 meter fra nabogrensen. Ved å lovfeste at slike tiltak ikke er søknadspliktige, vil det oppnås en ressursbesparelse både for bygningsmyndighetene og for den enkelte tiltakshaver.

Hele artikkelen kan du lese i BoligMentorens medlemsblad som kommer ut 4. september 2015.