Endringer i eierseksjonsloven

Regjeringen vedtok den 15.09.17 at en ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01.18. BoligMentoren stiller seg i all hovedsak positiv til endringene, som innebærer store forenklinger for privatpersoner. 

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

(Ill. foto: iStockphoto.com).

Eierseksjonsloven gjelder for alle sameier i bebygd eiendom, der hver sameier har enerett til bruk av sin bolig og alle sameierne har bruksrett til fellesarealer. Vi i BoligMentoren får ukentlig flere henvendelser knyttet til eierseksjonsloven og opplever at loven til tider er vanskelig å forstå. Den nye eierseksjonsloven vil ha et forenklet og klarere språk, noe vi mener vil være til stor fordel for våre medlemmer.

Forholdet til plan- og bygningsloven

En av de viktigste endringene i den nye eierseksjonsloven er at seksjonering av boenheter i et sameie kun kan skje dersom boenheten er godkjent etter plan- og bygningsloven. Den nye loven sikrer dermed at forbrukere kun kan kjøpe boenheter som er godkjent til boligformål. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier at Regjeringen håper at den nye regelen forhindrer at godtroende forbrukere kjøper «katta i sekken».

Vedlikeholdsansvar

BoligMentoren opplever at tvister i eierseksjonssameier ofte handler om vedlikeholdsansvar, og om dette hviler på sameiet eller den enkelte sameier. I høringsuttalelsen vi skrev i forbindelse med lovforslaget til ny eierseksjonslov, stilte vi oss positive til at den ble vedtatt en ny bestemmelse som tydeligere angir innholdet i vedlikeholdsplikten. I den nye eierseksjonsloven vil det bli en bestemmelse som lister opp om det er sameiet eller den enkelte sameier som har vedlikeholdsansvar for konkrete tilfeller. I tillegg bli det innført en regel om erstatningsansvar dersom sameiet eller den enkelte sameier bryter vedlikeholdsplikten. En slik klar erstatningsregel finnes ikke i den nåværende eierseksjonsloven.

Bli medlem – få gratis juridisk bistand

Ladestasjoner til el-bil

Hvem betaler for lading av el-biler i sameier og borettslag? (Ill. foto: iStockphoto.com).

Et annet praktisk spørsmål som ikke er regulert i den tidligere eierseksjonen, er retten til å anlegge ladestasjoner til el-biler. I den nye eierseksjonsloven vil hver sameier kunne anlegge ladestasjon på parkeringsplassen som sameieren disponerer, forutsatt at sameieren har samtykke fra styret. Styret vil kun ha rett til å nekte samtykke hvis det foreligger en saklig grunn. Prosessen med å få ladestasjoner til el-bil vil dermed bli betydelig enklere sammenlignet med den nåværende loven. 

Andre endringer

Andre endringer i den nye eierseksjonsloven er at seksjoneringstidspunktet flyttes fra igangsettingstillatelse til rammetillatelse, som vil medføre at utbygger kan skaffe seg finansiering tidligere i byggeprosjektet. Det innføres tydeligere regler om kommunens saksbehandlingsregler i en seksjoneringssak, der blant annet kommunen vil få en behandlingsfrist på 12 uker. En leietaker vil også miste retten til å kjøpe boenheten til 80 % av salgssummen ved seksjonering. 

Hva med kortidsutleie som Airbnb?

I eierseksjonssameier kan hver sameier leie ut sin boenhet i så stor grad man selv ønsker, i motsetning til eiere av andeler i borettslag. Kortidsutleie gjennom for eksempel Airbnb har blitt

populært, og i media har vi blant annet kunne lese om eierseksjonssameier der enkelte boenheter brukes som utleieleiligheter med jevnlig utskifting av beboere. Ved forberedelsen til den nye eierseksjonsloven var det spørsmål om det skulle innføres begrensninger i muligheten til korttidsutleie. En slik begrensning ble ikke vedtatt, men Stortinget har bedt kommunal- og moderniseringsdepartementet om å komme med forslag som kan regulere adgangen til kortidsutleie. Det blir derfor spennende å følge med på om det kommer en slik begrensning i fremtiden, som vi vil tro angår flere av våre medlemmer.

Ta kontakt hvis du lurer på noe – radgiver@boligmentoren.no