BoligMentoren mener dagens skattenivå for boligeiere er for høyt, og vil at eiendomsskatten skal fjernes. Her er høringsuttalelse fra BoligMentoren – Forskrift for eiendomsskatt i Oslo kommune 2023.

Tekst: Vidar Heimset – post@boligmentoren.no

Etter BoligMentorens mening er det svært urettferdig at eiendomsskatten rammer så ulikt som den gjør, ved at den enkelte kommune selv bestemmer om det skal innkreves eiendomsskatt. I tillegg er det slik at kommunen selv bestemmer hvem i den enkelte kommune som skal betale denne skatten. Dette innebærer at det er svært ulike regler fra kommune til kommune om hvor mye den enkelte huseier betaler i skatt. BoligMentoren mener at eiendomsskatt skal være et statlig anliggende i likhet med andre skatter.

BoligMentoren finner denne høsten grunn til å minne Oslo kommune om den særlig utfordrende økonomiske situasjonen mange boligeiere står i. Markante hevinger av styringsrenten med de konsekvenser dette får for folks boliglån, strømpriser nærmest ute av kontroll og en endring i konsumprisindeksen på 7,8 prosent de siste 15 månedene (mai 2021 til august 2022) er bare noen av forholdene som kan nevnes.

Eiendomsskatten tar ikke hensyn til den enkelte boligeiers betalingsevne, og videre rammer den særlig unge i etableringsfasen som allerede har eksplosivt økte utgifter knyttet til boligen sin. Det er helt åpenbart at mange boligeiere i Oslo vil få en merkbart svekket økonomi i løpet av høsten og vinteren.

På denne bakgrunn anmodes Oslo kommune om å avskaffe eiendomsskatten inntil vi igjen har en stabilisert økonomisk situasjon for boligeiere i Norge.

Kanskje du også liker disse
Eiendomsskatt iStock.com
Hvordan skatten ved salg av arvet bolig beregnes avhenger av om avdøde kunne solgt boligen skattefritt på dødstidspunktet. (Foto: iStock.com).
Blir hjemmet ditt ødelagt av ras eller flom, og må gjenoppbygges, er det ikke noe krav om at det må bygges en tilsvarende bygning. Naturkatastrofe. (Foto: Ole Christian Juriks).
husleiesituasjon