På Island kan en boligeier leie ut egen bolig skattefritt så lenge vedkommende samtidig betaler leie for å bo et annet sted. Boligbeskatningen legger opp til en form for eie-til-leie. Mye tyder på at eie-til-leie bidrar til økt mobilitet og bedre samhandling mellom eie- og leiemarkedet. Det er kanskje noe vi kan lære av boligbeskatningen på Sagaøya.

Tekst: Ole Christian Juriks – ole@boligmentoren.no

Eie-til-leie ordningen har fungert på Island siden 1. januar 2018. Ordningen retter seg hovedsakelig mot boligeiere som av ulike årsaker må leie ut sin egen bolig, og i stedet betale leie et annet sted. Det vil typisk være tilfeller i forbindelse med jobb eller studier.

Det er ingen tidsbegrensning på hvor lenge man kan benytte seg av eie-til-leie, så for enkelte kan det fungere som en varig løsning.

Rent praktisk er det slik at om leieinntekten overstiger leiekostnaden, beskattes differansen som kapitalinntekt. Dersom husleien du betaler er høyere enn inntekten du har, overføres ingenting til inntekt på skattemeldingen.

På Island kan en boligeier leie ut egen bolig skattefritt så lenge vedkommende samtidig betaler leie for å bo et annet sted. (Foto: iStock.com)

Økt mobilitet

Eie til leie gjør at boligeiere kan bo ulike steder med begrenset risiko for økonomisk tap. Økt mobilitet er positivt for arbeidsmarkedet ved at folk kan flytte dit jobbene er, og for en mer hensiktsmessig bruk av boligmassen. Det er positivt med tiltak som bidrar til økt geografisk og sosial mobilitet i befolkningen.

Eie til leie modeller skaper samtidig mobilitet mellom eie- og leiemarkedet. Det åpner for mer samhandling og forståelse mellom disse to grunnpilarene som utgjør boligmarkedet. I praksis kan konsekvensene av en slik modell være at to ulike boligeiere leier av hverandre.

Skattefritt salg

Eie til leie fungerer på Island fordi reglene om skattefritt salg tillater det. For å selge bolig skattefritt på Island er det tilstrekkelig at man har eid boligen i over to år, og at den er under 600 m³ (1200 m³ for par).

Det er ikke krav om at man må ha bebodd boligen i tiden før salg eller lignende. Tvert imot kan den islandske boligeier utsette skatten i inntil to år. Om boligeier kjøper eller bygger ny bolig i denne toårsperioden vil ikke gevinsten fra det tidligere salget bli beskattet, men gå til å redusere inngangsverdien på den nye boligen. Den islandske boligeier løper med andre ord ingen risiko for at eie-til-leie vil medføre økt skatteplikt ved senere salg av boligen.

Ikke egnet i Norge

For å selge bolig skattefritt i Norge må man ha bebodd boligen i 12 av de siste 24 månedene før salget. Om man hadde benyttet seg av eie-til-leie i over et år, for så å selge og flytte permanent ville man måttet skatte av salget, noe som regel medfører å gå ned i boligstandard. Vårt skattesystem er per i dag ikke tilpasset en slik eie-til-leie ordning.

Det kan tenkes andre innretninger av gevinstbeskatningen som muliggjør en eie til leie satsning også her til lands.

Les mer: «Bør vi vurdere å endre skattereglene ved salg av egen bolig?»

Det er ingen tidsbegrensning på hvor lenge man kan benytte seg av eie-til-leie, så for enkelte kan det fungere som en varig løsning. (Foto: iStock.com).

Vi må heie på eie-til-leie

I Norge har høye bolig- og leiepriser medført at mange har utfordringer på boligmarkedet. I valgkampen ble leie-til-eie skissert som en løsning, men kanskje vi samtidig bør vurdere det motsatte, eie-til-leie, som en del av løsningen?

Én ordning alene vil ikke løse alle utfordringene folk opplever på boligmarkedet, men summen av flere fornuftige tiltak kan gi viktige bidrag. Vi bør være åpne for å vurdere andre lands løsninger og se på hvordan alternative regler for boligbeskatning kan fungere som insentiv til et bedre samfunn.

Kilde:

Leieinntekter | Skatt – skatter og avgifter (skatturinn.is)

Kanskje du også liker disse
Nærstående vil typisk være utleier nære familie. (Foto: iStock.com).
Mange utleiere har reisekostnader. (Ill. foto: iStock.com)
Viktig endring for de med felles lån i årets skattemelding. (Ill. foto: iStock.com).
I 2022 tok flere eiendomsbaroner med seg formuen og flyttet til Sveits pga gunstige skatteregler. Nå strammes utflyttingsskatten inn. (Ill. foto: iStock.com).
Skatt utleie (Foto: iStock.com).