Etter at HTU ble landsdekkende i 2021 har de hatt en markant økning av antall innkomne saker, og det blir stadig mer krevende for HTU å holde saksbehandlingstiden nede. (Foto: iStock.com).

Husleietvistutvalget (HTU) ble landsdekkende 1. september 2021, og er førsteinstans for tvister om boligleie. Etter denne utvidelsen har HTU selvsagt hatt en markant økning av antall innkomne saker, og det blir stadig mer krevende for HTU å holde saksbehandlingstiden nede.

Tekst: Vidar Heimset – post@boligmentoren.no

Kommunal- og distriktsdepartementet har derfor foreslått endringer som skal legge til rette for en enklere og mer effektiv behandling av saker i HTU.

I dag bruker HTU mye ressurser på å behandle saker i såkalt fullt utvalg. Partsutvalget i HTU består i dag av 40 utvalgsmedlemmer, hvorav halvparten er oppnevnt etter forslag fra organisasjoner henholdsvis på leiersiden og utleiersiden. I den enkelte sak settes utvalget med ett medlem fra hver side i tillegg til nøytral saksleder.

Departementets foreslår at det kun er de mer prinsipielle sakene, eller saker av stor verdi som skal kunne behandles i fullt utvalg, mens resterende saker skal kunne avgjøres av saksleder alene.

BoligMentoren er enige i at rask saksbehandlingstid er vesentlig for at tvisteløsningen i HTU skal ha en reell verdi for partene. Eksempler på det motsatte finner man eksempelvis med enkelhet i Forbrukertilsynets/Forbrukerklageutvalgets praksis, hvor saksbehandlingstiden fra klage til endelig vedtak i mange tilfeller kommer opp i halvannet år.

BoligMentoren er likevel av den oppfatning at bedre saksbehandlingskapasitet i HTU best kan oppnås ved at virksomheten tilføres flere stillinger. Rettsikkerheten for leietakere og utleiere vil etter vårt syn klart ivaretas best ved at saker av en viss kompleksitet eller størrelse behandles av fullt utvalg.

Innføring av verdigrense

Hovedendringen som foreslås av departementet er å innføre en verdigrense for hvilke saker som må behandles med utvalgsmedlemmer, slik at saksleder kan behandle flere saker alene.

Verdigrensen er av departementet foreslått satt til 150 000 kroner. Forslaget vil ha stor betydning i praksis, da antallet saker som må behandles i fullt utvalg anslagsvis vil reduseres med rundt 75 prosent.

Om forslaget skulle bli vedtatt, vil dette etter BoligMentoren sitt syn, vanne ut ordningen med fullt utvalg fullstendig. Svært mange av sakene HTU befatter seg med dreier seg om relativt lave beløp, men sakene er likevel ofte viktige og prinsipielle for partene.

Av effektivitetshensyn har BoligMentoren kommet til at vi som høringsinstans likevel kan akseptere en lav verdigrense. Vi mener at en slik verdigrense må knyttes opp mot grunnbeløpet i folketrygden, og at det er akseptabelt at den settes slik at den gjelder tvisteverdier under 0,25 G (kroner 29 655 per dato).

BoligMentorens forslag vil føre til at vesentlige saksbehandlingsressurser i HTU blir frigjort, men vi finner av hensyn til partenes rettssikkerhet at saker med høyere tvisteverdier enn dette skal avgjøres av fullt utvalg. 

Uavhengig av en eventuell verdigrense foreslår departementet å beholde dagens regel om at saker om oppsigelse, heving og gjengs leie alltid skal behandles av fullt utvalg. Dette enkeltforslaget støtter BoligMentoren.

Partsmøter i oppsigelsessaker

Videre foreslår departementet at muntlig partsmøte i oppsigelsessaker ikke lenger skal være obligatorisk, men at saksleder i slike saker særlig skal vurdere om det er behov for muntlig møte.

BoligMentoren mener det vil være riktigere å overlate dette spørsmålet til partene selv, og at partsmøte i oppsigelsessaker skal være hovedregelen. Om begge parter erklærer at partsmøte ikke er ønskelig finner vi det forsvarlig at partsmøte unnlates.

Les også:

Husleietvistutvalget

Hva krangler leietaker og utleier om?

Kanskje du også liker disse
Angreretten. (Foto: iStock.com).
Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Hytte i skogen om vinteren.
Skatt utleie (Foto: iStock.com).