Nyheim Lodge i Møre og Romsdal. (Foto: Tom Gustavsen, Kulturminnefondet).

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere og frivillige organisasjoner som eier verneverdige kulturminner.  De har siden oppstarten i 2003 delt ut over 1 milliard kroner til ulike prosjekter for bevaring og gjenbruk.  

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

En søknad til Kulturminnefondet kan være en løsning på problemprosjektet som har ligget på is for lenge, og er en mulighet langt flere burde vært klar over og benyttet seg av. 

Kulturminner er definert i kulturminneloven § 2 som «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø». Kulturminner kan være fra både fjern og nær fortid. Det skal med andre ord lite til før din bolig oppfyller kravet til kulturminne.  

Hvem mottar støtte? 

Det er særlig eldre hus, bygd med tradisjonelle materialer og håndverkteknikker som får innvilget sine søknader. Hoveddelen av husene som kvalifiserer til støtte er fra 1700 til midten av 1900-tallet. Det gis støtte til alt fra skifte av tak eller vinduer til total rehabilitering.  

Men kulturminnet trenger ikke nødvendigvis å være gammelt for å kvalifisere til støtte. Et av de nyere husene som har fått støtte er arkitekt Sverre Fehns «Villa Busk» i Bamle i Telemark, som ble oppført så sent som i 1990. 

Hva gis det støtte til? 

Det gis støtte til bevaring, istandsetting eller tilbakeføring av kulturminner, det være seg hus, biler og båter. Hver søknad blir gjenstand for en helhetsvurdering for hvorvidt støtte skal tildeles. Hva slags prosjekter som prioriteres, avhenger av føringer fra Klima- og miljødepartementet og Kulturminnefondets utvalgte satsninger.  

Momenter som teller positivt ved vurderingen om støtte skal innvilges: 

  • Har du en tanke eller idé bak prosjektet? 
  • Bidrar prosjektet til å formidle en historie om stedet? 
  • Det legges vekt på at arbeidet blir utført med tradisjonelle materialer og teknikker.  
  • Det er en fordel dersom prosjektet har potensial for å innbringe næringsinntekt.  

Kulturminnefondet har begrensede midler til fordeling. Midlene skal gå til et mangfold av ulike prosjekter, med spredning både geografisk og i tidsepoker. Det er mange gode prosjekter som konkurrerer om den samme potten. Det er på ingen måte gitt at du får støtte til prosjektet du søker om. 

Hvor mye kan du søke om? 

Det er ingen øvre eller nedre grense for søknadsbeløp, men den private andelen av totalkostnaden må være minimum 30 prosent. I den private andelen inngår dugnad (som er fastsatt til 350 kr i timen), og i tillegg inngår egne materialer, midler og maskiner.  

Kulturminnefondet gir ikke kun økonomisk støtte til prosjekter, men tilbyr også fagpersoner i hvert fylke som kan hjelpe til med rådgivning og besvare byggetekniske spørsmål. 

Hva bør søknaden inneholde? 

Søknaden bør inneholde informasjon om kulturminnet, både historien til bygget og nåværende tilstand. Dokumenter tilstand ved å bruke bilder og tegninger. Beskriv dagens bruk, hva som må gjøres for planlagt framtidig bruk. Bruk et tydelig språk som ikke kan misforstås.  

Når du skal søke er det viktig å ha en finansieringsplan med et oversiktlig budsjett. Innta alle estimerte faktiske kostnader og bruk av dugnadstimer for prosjektet. 

Søknaden må også ha en fremdriftsplan med dato for oppstart og avslutning av arbeidet det søkes om. Arbeidet kan ha startet, men ikke fullført når vedtaket om støtte blir gjort. Saksbehandlingstiden er som regel en til tre måneder, så beregne god tid. Ved store søknader kan saksbehandlingstiden være lenger enn tre måneder. 

Ulike former for kulturminner krever ulike søknader. Se mer informasjon om søknadsprosessen på nettsiden til Kulturminnefondet. Selv med en grundig søknad er det på langt nær er gitt at man får tildelt støtte. 

Kulturminnefondet 

Kulturminnefondet gjør en viktig jobb i å tilby et lavterskeltilbud for huseiere som tar vare på våre felles kulturminner. Å sette i stand og gjenbruke er både billigere og mer miljøvennlig enn å bygge nytt. Vi håper på økte bevilgninger til Kulturminnefondet i fremtidige statsbudsjetter. 

Les mer om kriterier og søknadsprosessen på Kulturminnefondets nettsider. Der kan du også finne kontaktpersoner for ditt fylke som er tilgjengelig for spørsmål og bistand med en søknad. 

Faste kulturminner – Kulturminnefondet 

Andre tilskuddsordninger 

Det finnes flere andre tilskuddsordninger, som særlig retter seg mot eiere av eldre hus.  

  • Fylkeskommunale tilskuddsordninger 
  • SMIL-midler (gårdsbruk) 
  • Norsk Kulturarv – Ta et tak 
  • UNI-stiftelsen 
  • Sparebankstiftelser 

Kanskje du også liker disse