Dokumentavgift ved gave og arv

Dokumentavgift betales til staten i forbindelse med overføring av hjemmel til fast eiendom. I den følgende artikkelen skal vi se på reglene om dokumentavgift ved gave og arv.

Tekst: Oda Sarine Juvet – student@boligmentoren.no

Hovedregelen er klar: Ved gave og forskudd på arv, skal det betales dokumentavgift. Når det gjelder arv, er hovedregelen at arv etter loven, er fritatt fra dokumentavgift.

Forskudd på arv/gave:

Dokumentavgift er en særavgift som betales når du tinglyser et dokument som overfører hjemmel fast eiendom. Avgift er på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi på tidspunktet for tinglysing. Forskudd på arv anses som «gave» etter dokumentavgiftsloven. Dersom du mottar en hytte eller leilighet som gave/forskudd på arv, skal det betales dokumentavgift ved overføring av hjemmel i grunnboken.

Ved arv:

Ved arv er det fritak for dokumentavgift, så langt det er snakk om arv etter arveloven. Fritaket gjelder kun den ideelle delen som arvingen har krav på.

Eksempel: To barn arver en hytte av sine foreldre som er døde. De to barna blir da hjemmelshaver til en halvdel av hytta hver, uten av det skal betales dokumentavgift. Dersom de to barna samtidig eller senere blir enig om at den ene skal løse ut den andre, skal det betales dokumentavgift ved tinglysing av skjøte for den halvdel som da skifter eier.

Fritak for ektefeller:

Overføring av fast eiendom mellom ektefeller er fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder både i levende live, skilsmisse eller ved død. Ved innsendelse av skjøte eller hjemmelserklæring, er det viktig at ektefellen husker å skrive fritaksgrunnen, samt lovhjemmelen i punkt 3 i skjøtet. Lovhjemmelen for fritaket er dokumentavgiftsloven § 8.

Fritak for samboere:

Fellesboligen kan overføres til gjenlevende samboer uten å betale dokumentavgift, dersom den ene samboeren dør. Kravet er at samboerne hadde felles adresse i Folkeregisteret ved dødsfallet. Dette følger av dokumentavgiftsloven § 8. Både skjøtet og hjemmelserklæringen sendes så samtidig til tinglysing. Du må huske å skrive fritaksgrunnen samt lovhjemmelen på dokumentet.

Imidlertid gjelder det andre dokumentavgiftsregler ved andre eiendommer som ikke var fellesbolig. Dette kan eksempelvis være en hytte. Når en hytte overføres til den gjenlevende samboeren må det betales dokumentavgift, selv om samboeren kan ha krav på arv etter arveloven § 28 b. 

Testament:

Utgangspunktet er at den som blir tilgodesett i et testament må betale dokumentavgift. Dersom testamentsarvingen er arving etter arvelovens regler, vil det kunne gjøre fratrekk fra den lovregulerte arvedelen. I tillegg vil det kunne gis fritak for dokumentavgift i tilfelles hvor fast eiendom er testamentert bort til stiftelser, det offentlige, legat eller foreninger med allmennyttige formål. Hvorvidt vilkårene for å få fritak for dokumentavgift foreligger, blir avgjort på tinglysingstidspunktet.

Vedr. borettslagsleilighet

Overføring av hjemmel til borettslagsleielighet, er ikke omfattet av reglene om dokumentavgift. Det skal således ikke betales avgift ved overføring av hjemmel til borettslagsleilighet, enten det gjelder arv eller gave. Tinglysingsgebyret for denne typen leiligheter er på kr. 430,-. Dette gjelder også boligaksjeleiligheter.