100-metersbeltet langs sjøen er underlagt et byggeforbud for å ivareta og beskytte strandsonen, et høyt verdsatt naturområde som er under stor utbyggingspress. (Begge ill. foto: Shutterstock).

I 2022 ble det gitt færre tillatelser til byggeprosjekter i strandsonen, men det deles fortsatt ut mange dispensasjoner.

Tekst: Cathrine Sæther – cs@byggstart.no

Det ble sendt inn 18 prosent færre søknader om bygging i strandsonen i 2022 enn i 2021, ifølge tall fra SSB. Bygging i strandsonen var som det øvrige byggemarkedet preget av nedgang sammenlignet med 2021, som var et stort år for både hytte- og boligbygging.

Til tross for denne nedgangen, er det fortsatt mange kommuner som innvilger mange søknader. Hele 150 kommuner innvilget alle søknadene som ble sendt inn. Kun 13 prosent av alle søknader ble avslått, og hele 70 prosent ble innvilget med dispensasjon.

Byggeforbudet i strandsonen

100-metersbeltet langs sjøen er underlagt et byggeforbud for å ivareta og beskytte strandsonen, et høyt verdsatt naturområde som er under stort utbyggingspress. Man må dermed søke om dispensasjon om det skal bygges i strandsonen, men også om man vil gjøre terrenginngrep eller endringer på bygg. Fasadeendringer er ikke omfattet av byggeforbudet, men tiltak som å legge solceller på hyttetaket, kan være det. Det er altså alltid lurt å sjekke med kommunen om man er i tvil.

Dispensasjon betyr at det søkes om fritak fra gjeldende regler. Det er også mulig å få søknader innvilget i samsvar med plan, som vil si at kommunen har tilrettelagt for bygging i egne planer.

Hvor vanskelig det er å få innvilget søknaden, avhenger av hvor i landet du befinner deg. I 2011 ble landets strandsone delt inn i tre soner ut ifra lokale forhold og utbyggingspress. Det er store lokale forskjeller: I Oslo er kun 31 prosent av strandsonen tilgjengelig, mens i Hasvik er 94 prosent tilgjengelig. 

Sone 1 – Byggeforbudet skal praktiseres strengt i planleggingen. Dispensasjoner skal unngås.

Sone 2 – Som hovedregel skal byggeforbudet praktiseres strengt i planleggingen. Dispensasjoner skal unngås i sentrale områder der presset på arealene er stort.

Sone 3 – Utbygging skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold.

Lokale forskjeller

Det er store forskjeller på hvor mye det bygges i strandsonen i ulike kommuner, og hvor mange søknader som innvilges og avslår. I 2022 var Asker kommune den kommunen som både mottok og innvilget flest søknader. Asker mottok 135 søknader og innvilget hele 113. Kommunen som innvilget nest flest søknader lå hele 69 søknader bak – Karmøy med 44 innvilgede søknader.

Illustrasjon innvilgelser av søknader om bygging i strandsonen.

Foreløpige tall for 2023

Vi er ikke i mål med 2023 enda, men vi har foreløpige tall på bygging i strandsonen fra SSB. Sist oppdatert i juni. Da var det blitt bygget 2972 nye bygninger i strandsonen, hvorav 619 var boliger og 448 var fritidsboliger.

Av alle bygninger som står i strandsonen i dag, er 21 prosent boliger og 15 prosent fritidsboliger. Resterende er blant annet garasjer, fiskeri- og landbruksbygninger, seterhus, koier og lagerbygg.

Selv om bygging i strandsonen tilsynelatende har blitt bremset noe av nedgangstider med høye renter og priser, går stadig mer av strandsonearealet tapt for allmennheten.

Av alle bygninger som står i strandsonen i dag, er 21 prosent boliger og 15 prosent fritidsboliger. (Ill. foto: iStock.com).

Av alle bygninger som står i strandsonen i dag, er 21 prosent boliger og 15 prosent fritidsboliger.

Kanskje du også liker disse
Medlemmene i BoligMentoren og Bergen Huseierforening vil nå møte et sterkere juridisk miljø innen rådgivning. Her juridisk rådgiver Ole Christian Juriks.
Er du uenig med naboen om hvor grensene til eiendommen din går, er jordskifteloven stedet svarene kan finnes, og jordskifteretten fornuftig å ta kontakt med. (Ill. foto: iStock.com).
Det er ulike typetilfeller av ulovlig bruk av boenhet; etablering av utleiehybel i kjeller eller loft, næringslokale benyttet som bolig, eller andre søknadspliktige endringer. (Ill. foto: iStock.com).
Kostnadene ved å drifte huset blir stadig høyere, forteller boligeier Arild Berglund.
jul