tilbygg og terrasser

Mange har planer om å bygge på, gjøre endringer eller pusse opp boligen, og det er mye du kan gjøre uten å søke. BoligMentoren anbefaler at du varsler nabo og kommunen om planene, for å unngå at prosjektet blir en kime til konflikt.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Byggesaksreglene har blitt endret en rekke ganger for å forenkle søknadsprosessen for ulike tiltak, senest 1. januar 2023. Dette har resultert i at det nå er en rekke bygninger og tiltak du nå kan sette i verk uten å søke kommunen om tillatelse. Husk likevel at tiltaket må være i overenstemmelse med lokale planer i ditt område.

Mer frihet for den enkelte betyr også mer ansvar. Det er viktig å være klar over de ulike fallgruver du kan havne i hvis du velger å ta frem hobbysnekkeren i deg.

Eksempler på hva du kan bygge uten å søke:

Frittliggende bygninger

En frittliggende bygning, som for eksempel en garasje, krever ikke byggesøknad hvis bygningen er inntil 50 m2, ligger minimum en meter fra nabogrensen og minimum en meter fra eget hus eller andre bygninger på tomten. Mønehøyden kan maksimalt være fire meter, og maksimal gesimshøyde tre meter. Gesimshøyde måles fra planert terreng til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten.

Den frittliggende bygningen kan kun ha én etasje, men et lite oppbevaringsloft er tillatt. Skal bygningen brukes til beboelse (inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom) må du alltid søke om tiltaket.

Tilbygg

Du kan også bygge på boligen med et tilbygg på inntil 15 kvadratmeter, som kan brukes til beboelse og varig opphold, uten byggesøknad. Det kan også være en ved- eller sykkelbod. For at tilbygget skal være søknadsfritt, må det også være minimum fire meter fra bygget til nabogrensen.

Mindre bygg og levegger

En levegg krever ikke byggesøknad hvis den står minimum en meter fra nabogrensen, er maksimalt 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang. Plasseres leveggen nærmere enn en meter fra nabogrensen kan veggen kun være inntil fem meter lang og maksimalt 1,8 meter høy.

Skal du sette opp en støttemur trenger du ikke søke hvis muren er en meter fra nabogrensen og maksimalt en meter høy, eller minimum fire meter fra nabogrensen og maksimalt 1,5 meter høy.

Terrasser

Du kan bygge terrasse med rekkverk på inntil én meters høyde over ferdig planert terreng uten å søke. Terrassen skal være forbundet med en bygning, og ikke stikke lenger ut fra fasaden enn fire meter. Avstanden fra terrassen til nabogrensen skal være minst en meter.

Fasadeendring
Etterisolering av vegg.

Det er en rekke bygninger og tiltak du kan sette i verk uten å søke kommunen om tillatelse. (Foto: Helene Aarnes).

Fasadeendringer er endringer som fører til forandringer i bygningens karakter. En fasadeendring er i utgangspunktet søknadspliktig, men det kan være et skjønnsmessig spørsmål om tiltaket endrer bygningens karakter.

Det er kommunen som avgjør om et tiltak fører til at bygningens karakter endres. Om det er tilfelle kreves det byggesøknad og tillatelse fra kommunen. Ta kontakt med din kommune om du er i tvil.

Reparasjoner

Det kreves ikke byggesøknad for rene reparasjoner eller ved tilbakeføring til tidligere dokumentert utførelse.

Bruk av offentlig vei

Husk at plassering av container eller stillas på kommunal vei krever godkjennelse fra kommunen.

Bor du i nærheten av offentlig vei eller jernbane må du også undersøke om du trenger byggetillatelse fra andre myndigheter. Før du bygger bør du derfor sjekke for eksempel vegloven og jernbaneloven, slik at du bygger lovlig i nærheten av vei, avkjørsel eller jernbanespor.

Nabovarsel

Det er ikke pålagt å sende ut nabovarsel for tiltak som ikke krever byggesøknad. Vi anbefaler likevel at du på en ryddig måte informerer naboene om byggeplanene, slik at de vet om at det vil foregå arbeider og kanskje komme noe støy i en periode. Ofte kan kommunikasjon mellom naboer i forkant bidra til at nabokonflikter unngås.

I borettslag og sameier bør du alltid varsle styret før du går i gang med oppussing eller andre arbeider. Tiltaket du planlegger kan være i strid med borettslags- eller eierseksjonsloven, eller vedtektene i boligsammenslutningen.

Når prosjektet er ferdig

Når du er ferdig med prosjektet ditt må du informere kommunen. Kommunen oppdaterer da kartdata, og det er viktig at disse kartene stemmer overens med virkeligheten. Skjema ved ferdigstillelse, som kan sendes til kommunen, finner du på dibk.no, under blanketter.

Nyttige lenker:

Direktoratets veileder:

Direktoratet for byggkvalitet har mye informasjon på sine nettsider. Deriblant har de veiledningstjenester som skal hjelpe folk med regelverket. Under overskriftene «Må du søke?» og «Arbeid på eksisterende bygg» finnes gode veiledninger: Bygge eller endre.

Byggesaksforskriften kapittel 4:

Byggesaksforskriften regulerer krav til saksbehandling i kommunen for ulike tiltak eiendom. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse er inntatt i forskriftens kapittel 4.

Din kommune:

Det kan være lokale forhold og planer som vil påvirke ditt prosjekt. Slike reguleringer finner du i kommuneplan, områdeplan eller reguleringsplan. Planene kan inneholde bestemmelser om for eksempel maksimal utnyttelse av tomt, fasade, kulturmiljø eller andre særlige bestemmelser. Undersøk hva som gjelder din eiendom i kommuneplanen.

Kommuneplanen bør ligge enkelt tilgjengelig på din kommunes egen nettside. Er du usikker, ta kontakt med byggesaksavdelingen i kommunen for veiledning.

Kanskje du også liker disse
Felles stikkledninger har mye til felles med private veier som nødvendig infrastruktur, hvor ansvar deles med naboer. (Foto: Ole Christian Juriks).
Å bygge en platting er ikke det mest kompliserte, og du kan gjerne være førstegangssnekker. (Foto: Shutterstock).
Elektriker jobber iStock.com