BSU-ordningen – boligsparing med skattefordel for ungdom

Boligsparing for ungdom – BSU er en sparekonto for ungdom mellom 13 -33 år. Ordningen ble opprettet i 1992 for å stimulere ungdom til å spare penger, men også for hjelpe unge voksne inn på boligmarkedet.

Tekst: Ole Martinus Tveter Bratlie, stud.jur. og John F Treider, advokat

Pengene på BSU konto kan enten brukes til boligkjøp eller nedbetaling av boliggjeld (renter og avdrag). BSU konti har også en gunstig rente, sammenlignet med andre sparekonti i bank. Renten varier fra bank til bank, men ligger som regel på ca. tre prosent til opp mot fire prosent pr år. I tillegg gir sparing fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift for innskudd på boligsparekonto jf. skatteloven § 16 – 10.

Det forutsetter imidlertid at man har hatt inntekt utover frikortet for vedkommende inntektsår. Dersom man ikke har skattbar inntekt, får man ikke heller ikke skattefradraget. Bryter man avtalen, det vil si tar ut pengene til andre ting enn nevnt, må oppnådd skattefordel tilbakebetales. Å flytte en BSU konto fra en bank  til en annen  er tillatt.

Maksbeløp i året
Etter dagens regler er det adgang til å spare maksimalt kr. 25 000,- pr. år. Skattefradraget er 20 prosent av innbetalt beløp, dvs. at man maksimalt kan få kr. 5 000,- i fradrag på utlignet skatt. Maksimalbeløpet du kan spare er kr. 300 000,-.

En BSU-kontrakt faller bort, dersom skattyter dør. Pengene tilfaller da arvingene som står fritt til å disponere midlene. Tidligere oppnådd skattefradrag, blir ikke endret. Videre har gjenlevende ektefelle rett til å overta kontrakten, hvis vedkommende ønsker. Det er banken, som er ansvarlig for å melde fra til Skatteetaten om at pengene er satt inn på kontoen før utgangen av året. Fristen for innbetaling er 31.12 hvert år.

Fordeler og ulemper
BSU ordningen har to viktige økonomiske fordeler; for det første fradraget og for det andre god rente på BSU konto. Disse to fordelene er gunstige for unge mennesker, som ønsker å spare penger på en effektiv måte til boligformål.

Innføringen av egenkapitalkravet innebærer at man må ha 15 prosent egenkapital ved boligkjøp, har bl.a. medført at det har blitt vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet. En gunstig spareordning for unge er derfor et positivt bidrag for at flest mulig skal få mulighet til å eie sin egen bolig. Staten bruker midler på gjeldsordnings saker, og det kan da hevdes at man også bør premiere de som er flinke til å spare.

En ulempe med BSU, kan være at det er vanskelig å få pengene ut. Er først pengene satt inn på konto disponeres de bare fritt inntil årsskiftet. Dette kan imidlertid også snus til en fordel, da man tvinges til å bruke innsparte midler til boligformål. Kommer man imidlertid i en vanskelig økonomisk situasjon, vil oppsparte BSU midler som hovedregel føre til at man får avslag på søknad om midler til livsopphold fra NAV.

Samfunnsmessig og økonomisk er det også noen ulemper med BSU. Ungdom under 20 år har sjelden høy inntekt, og vil derfor ikke nyte godt av de skattemessige fordelene, slik regelen er i dag. Dessuten kan det være vanskelig for ungdom og studenter å sette penger til side for sparing. Ordningen koster om lag 800 millioner kroner i reduserte skatteinntekter hvert år.