BoligMentorens jusspalte

Vårt medlemsblad har en egen jusspalte som BoligMentorens advokat har ansvaret for. Spalten tar opp nyheter, lovendringer med mer i fagfeltet mellom jus og bolig/eier.

Innspill eller spørsmål til jusspalten kan sendes til: post@boligmentoren.no, eller postes på vår facebookside. Her kan du lese den siste jusspalten, hvor temaene var skadeverk på utleiebolig og spørsmål om erstatningsansvar ved tilbakeslag fra kloakknett.

I: Skadeverk på utleiebolig med mer

Både du og leietaker må de nødvendige forsikringene. Derfor er det viktig å ha dette kontraktfestet. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Både du og leietaker må de nødvendige forsikringene. Derfor er det viktig å ha dette kontraktfestet. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Hvis du leier ut til bolig, bør du brannforsikre bygningen og kontraktfeste at leietaker tegner egen innboforsikring. Sjekk med ditt eget selskap om du bør tegne utleieforsikring på boligen. Ligger utleieboligen i borettslag eller eierseksjonssameie, er bygningen forsikret gjennom borettslaget/sameiet sin felles forsikring. Leier du ut møblert, helt eller delvis, bør du tenke på om du skal tegne egen innboforsikring for dine møbler med mer.

Fra to medlemmer har vi fått ulike spørsmål knyttet til skade på bygning/ytterdør etter politiaksjon. I begge tilfellene var det ytterdøren som ble ødelagt av politiet for å få tilgang til leiligheten og/eller leietaker. Slike tilfeller, som heldigvis ikke skjer så ofte, reguleres av straffeprosessloven § 448: For skade eller annen ulempe som utleier påføres ved politiets ransaking eller beslag, kan det tilkjennes erstatning når dette fremstår som rimelig. Kravet sendes til politiet eller lensmannen lokalt, som gir sin uttalelse, og saken avgjøres av Statens sivilrettsforvaltning.

 

Høysterett har avgjort en tvist om forsikringsutbetaling for et hus som ble skadet av tilbakeslag fra det kommunale avløpsnettet. (Ill. iStockphoto.com).

Høysterett har avgjort en tvist om forsikringsutbetaling for et hus som ble skadet av tilbakeslag fra det kommunale avløpsnettet. (Ill. iStockphoto.com).

II: Erstatningsansvar etter tilbakeslag fra kloakknett

I høst avgjorde Høyesterett en tvist om forsikringsutbetaling. Bolighuset var skadet ved tilbakeslag fra det kommunale avløpsnettet, etter at en stor stein på uforklarlig måte hadde kommet inn i anlegget. Huseierens forsikringsselskap hadde dekket eierens tap med i alt

  1. 1,2 millioner. Av dette knyttet om lag kr. 100 000,- seg direkte til skade på to hybler som var innredet i kjelleren, uten bygningsmyndighetenes godkjennelse. Og kr. 85 000,- gjaldt tapte leieinntekter for de samme hyblene i perioden etter skaden. Forsikringsselskapet fremmet regresskrav mot Molde kommune, og kommunens forsikringsselskap.

Høyesterett kom til at kommunen ikke kunne holdes ansvarlig for skaden etter forurensningsloven § 24a, da det ikke var sannsynliggjort at skaden kunne føres tilbake til objektive mangler ved vedlikeholdet. Kommunen ble imidlertid ansett ansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag. Kommunen hadde fraskrevet seg ansvar for skader knyttet til boligrom som ikke var godkjent av bygningsmyndighetene. Denne ansvarsfraskrivelsen sto seg. Videre ble tapte leieinntekter fra de ikke godkjente rommene ikke erstattet, med grunnlag i lempingsregelen i skadeserstatningsloven.